Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  CİNAYƏT

  ЪИНАЙЯТ – ганунчулуьун вя щцгуг гайдасынын ъидди сурятдя позулмасы; ъинайят ъязасына сябяб олур. Ъинайят ганунвериъилийиня (Азярб. Респ.-нын Ъинайят Мяъялляси, м. 14.1) эюря, ъяза тящдиди алтында гадаьан олунмуш иътимаи тящлцкяли ямяллярин (щярякят вя йа щярякятсизлийин) тюрядилмяси Ъ. щесаб едилир. Мцяййян ямяли Ъ. кими характеризя едян яламятлярин мяъмусу ъинайят тяркиби адланыр. Ъ.-ин ясас яламяти иътимаи тящлцкядир. Ъ. диэяр щцгуг позмаларындан вя хаталардан (хырда хулиганлыг, хырда оьурлуг, итаят етмямя, нягл.-да бязи гайдалары позма вя с.) юз характери вя иътимаи тящлцкя дяряъясиня эюря фярглянир. Сонунъулар иътимаи тящлцкя дяряъяси аз олдуьуна эюря инзибати вя йа интизам мясулиййятиня сябяб олур. Щям ганунла мцщафизя олунан мянафейя фактик зяряр вурулдугда, щям дя тягсиркарын ирадясиндян асылы олмайараг ъинайяткар фяалиййят баша чатмадыгда (йяни Ъ.-я щазырлыг вя й а Ъ .-я суи-гясд мювъуд олдугда) ямял Ъ. щесаб едилир. Бах щямчинин Ъинайяткарлыг, Мящкумлуг.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  CİNAYƏT

  ЪИНАЙЯТ – ганунчулуьун вя щцгуг гайдасынын ъидди сурятдя позулмасы; ъинайят ъязасына сябяб олур. Ъинайят ганунвериъилийиня (Азярб. Респ.-нын Ъинайят Мяъялляси, м. 14.1) эюря, ъяза тящдиди алтында гадаьан олунмуш иътимаи тящлцкяли ямяллярин (щярякят вя йа щярякятсизлийин) тюрядилмяси Ъ. щесаб едилир. Мцяййян ямяли Ъ. кими характеризя едян яламятлярин мяъмусу ъинайят тяркиби адланыр. Ъ.-ин ясас яламяти иътимаи тящлцкядир. Ъ. диэяр щцгуг позмаларындан вя хаталардан (хырда хулиганлыг, хырда оьурлуг, итаят етмямя, нягл.-да бязи гайдалары позма вя с.) юз характери вя иътимаи тящлцкя дяряъясиня эюря фярглянир. Сонунъулар иътимаи тящлцкя дяряъяси аз олдуьуна эюря инзибати вя йа интизам мясулиййятиня сябяб олур. Щям ганунла мцщафизя олунан мянафейя фактик зяряр вурулдугда, щям дя тягсиркарын ирадясиндян асылы олмайараг ъинайяткар фяалиййят баша чатмадыгда (йяни Ъ.-я щазырлыг вя й а Ъ .-я суи-гясд мювъуд олдугда) ямял Ъ. щесаб едилир. Бах щямчинин Ъинайяткарлыг, Мящкумлуг.

  CİNAYƏT

  ЪИНАЙЯТ – ганунчулуьун вя щцгуг гайдасынын ъидди сурятдя позулмасы; ъинайят ъязасына сябяб олур. Ъинайят ганунвериъилийиня (Азярб. Респ.-нын Ъинайят Мяъялляси, м. 14.1) эюря, ъяза тящдиди алтында гадаьан олунмуш иътимаи тящлцкяли ямяллярин (щярякят вя йа щярякятсизлийин) тюрядилмяси Ъ. щесаб едилир. Мцяййян ямяли Ъ. кими характеризя едян яламятлярин мяъмусу ъинайят тяркиби адланыр. Ъ.-ин ясас яламяти иътимаи тящлцкядир. Ъ. диэяр щцгуг позмаларындан вя хаталардан (хырда хулиганлыг, хырда оьурлуг, итаят етмямя, нягл.-да бязи гайдалары позма вя с.) юз характери вя иътимаи тящлцкя дяряъясиня эюря фярглянир. Сонунъулар иътимаи тящлцкя дяряъяси аз олдуьуна эюря инзибати вя йа интизам мясулиййятиня сябяб олур. Щям ганунла мцщафизя олунан мянафейя фактик зяряр вурулдугда, щям дя тягсиркарын ирадясиндян асылы олмайараг ъинайяткар фяалиййят баша чатмадыгда (йяни Ъ.-я щазырлыг вя й а Ъ .-я суи-гясд мювъуд олдугда) ямял Ъ. щесаб едилир. Бах щямчинин Ъинайяткарлыг, Мящкумлуг.