Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  CİNAYƏT İŞİ BAŞLAMA


  ЪИНАЙЯТ ИШИ БАШЛАМА – ъинайят просесинин илк мярщяляси; щямин мярщялядя прокурор, мцстянтиг, тящгигат органы, йахуд щаким баш вермиш вя йа щазырланан ъинайят щаггында яризяляря вя мялуматлара бахыр вя Ъ.и.б., йахуд ону рядд етмяк щаггында вя йа яризянин, йахуд мялуматын истинтаг аидиййяти (мящкямя аидиййяти) цзря верилмяси щагда гярар (гятнамя, гярардад) гябул едир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  CİNAYƏT İŞİ BAŞLAMA


  ЪИНАЙЯТ ИШИ БАШЛАМА – ъинайят просесинин илк мярщяляси; щямин мярщялядя прокурор, мцстянтиг, тящгигат органы, йахуд щаким баш вермиш вя йа щазырланан ъинайят щаггында яризяляря вя мялуматлара бахыр вя Ъ.и.б., йахуд ону рядд етмяк щаггында вя йа яризянин, йахуд мялуматын истинтаг аидиййяти (мящкямя аидиййяти) цзря верилмяси щагда гярар (гятнамя, гярардад) гябул едир.

  CİNAYƏT İŞİ BAŞLAMA


  ЪИНАЙЯТ ИШИ БАШЛАМА – ъинайят просесинин илк мярщяляси; щямин мярщялядя прокурор, мцстянтиг, тящгигат органы, йахуд щаким баш вермиш вя йа щазырланан ъинайят щаггында яризяляря вя мялуматлара бахыр вя Ъ.и.б., йахуд ону рядд етмяк щаггында вя йа яризянин, йахуд мялуматын истинтаг аидиййяти (мящкямя аидиййяти) цзря верилмяси щагда гярар (гятнамя, гярардад) гябул едир.