Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  ARİYETTA

  АРИЙÉТТА   (итал.   arietta)  –   1)   17–18 ясрляр италйан операсында бязян каватинайа  бянзяр  гыса  арийа.  18  яср  франсыз операсында   сящнядя   баш   верян   ясас ящвалатларла  ялагяси  олмайан  италйан цслубунда   виртуоз   арийа   (да   ъапо)   вя йахуд   (комик   операда)   халг   рущунда мащны.  19–20  ясрляр  операсында  сакит, мцлайим  темпли  кичик арийа (Н.А. Римски-Корсаковун  ейниадлы операсында  Гар гызын  арийеттасы). 2) Адятян фп. цчцн мелодик инструментал пйес.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  ARİYETTA

  АРИЙÉТТА   (итал.   arietta)  –   1)   17–18 ясрляр италйан операсында бязян каватинайа  бянзяр  гыса  арийа.  18  яср  франсыз операсында   сящнядя   баш   верян   ясас ящвалатларла  ялагяси  олмайан  италйан цслубунда   виртуоз   арийа   (да   ъапо)   вя йахуд   (комик   операда)   халг   рущунда мащны.  19–20  ясрляр  операсында  сакит, мцлайим  темпли  кичик арийа (Н.А. Римски-Корсаковун  ейниадлы операсында  Гар гызын  арийеттасы). 2) Адятян фп. цчцн мелодик инструментал пйес.

  ARİYETTA

  АРИЙÉТТА   (итал.   arietta)  –   1)   17–18 ясрляр италйан операсында бязян каватинайа  бянзяр  гыса  арийа.  18  яср  франсыз операсында   сящнядя   баш   верян   ясас ящвалатларла  ялагяси  олмайан  италйан цслубунда   виртуоз   арийа   (да   ъапо)   вя йахуд   (комик   операда)   халг   рущунда мащны.  19–20  ясрляр  операсында  сакит, мцлайим  темпли  кичик арийа (Н.А. Римски-Корсаковун  ейниадлы операсында  Гар гызын  арийеттасы). 2) Адятян фп. цчцн мелодик инструментал пйес.