Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  CİNSİ HƏVƏS

  CИNSИ HЯVЯS – nюvцn чoxalmasыna yюnяlmiш biolожи instinktlяr яsasыnda yaranан istяk vя onlarla baьlы duyьu vя hяyяcan kompleksi. Бурайа xromosomlarыn genetik dяsti, beyиnin diensefalit шюbяsi, daxili sekresiya vяzilяrinin inkiшafы vя fяrdi psixo-sosial tяcrцbяnin formalaшmasы ilя баьлы олан cinsi яlaqяyя meyl дахилдир. Avstriya psixoloqu, psixiatr vя nevroпатоloq Z. Freyd C.h. анлайышыны ifadя edяn “libido сехуалис” terminini tяklif etmiшdir. Ъ.щ. яsasяn шяrtsiz reflekslяrlя tяrяnnцm olunan tяbii instinktdir vя nяslin davam etdirilmяsinя yюnяlmiшdir. Cinsi яlaqя zamanы hяzzалма bu instinktin gцclяnmяsi цчцn tяbii xцsusiyyяtdir. Biol. cяhяtdяn C.h.-in gцcц вя давамлылыьы androgen hormonlarыn, xцsusяn dя kiшi вя гадында bюyrяkцstц vяziлярдян, ки- шидя toxumluqlaрдан, qadыnда yumurtalыqlarдан qana ifraz eдилян testesteronun miqdarыndan asыlыdыr. “C.h.” mяфщumu heyvanlarda чoxalma vя cцtlяшmя ilя бaьlы bir sыra davranыш komplekslяrini юзцндя якс етдирир. Диши heyvanын yumurtalыьыndaкы yumurtalar yetiшmiш, юзляри ися mayalanmaya hazыr olduглары zaman erkяklя yaxыnlыq axtarыr- лар. Heyvanlarda Ъ.h. vя bunun nяticяsi olan cцtlяшmяnin yeganя mяqsяdi yetишmiш yumurtalarыn mayalanmasыdыr.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  CİNSİ HƏVƏS

  CИNSИ HЯVЯS – nюvцn чoxalmasыna yюnяlmiш biolожи instinktlяr яsasыnda yaranан istяk vя onlarla baьlы duyьu vя hяyяcan kompleksi. Бурайа xromosomlarыn genetik dяsti, beyиnin diensefalit шюbяsi, daxili sekresiya vяzilяrinin inkiшafы vя fяrdi psixo-sosial tяcrцbяnin formalaшmasы ilя баьлы олан cinsi яlaqяyя meyl дахилдир. Avstriya psixoloqu, psixiatr vя nevroпатоloq Z. Freyd C.h. анлайышыны ifadя edяn “libido сехуалис” terminini tяklif etmiшdir. Ъ.щ. яsasяn шяrtsiz reflekslяrlя tяrяnnцm olunan tяbii instinktdir vя nяslin davam etdirilmяsinя yюnяlmiшdir. Cinsi яlaqя zamanы hяzzалма bu instinktin gцclяnmяsi цчцn tяbii xцsusiyyяtdir. Biol. cяhяtdяn C.h.-in gцcц вя давамлылыьы androgen hormonlarыn, xцsusяn dя kiшi вя гадында bюyrяkцstц vяziлярдян, ки- шидя toxumluqlaрдан, qadыnда yumurtalыqlarдан qana ifraz eдилян testesteronun miqdarыndan asыlыdыr. “C.h.” mяфщumu heyvanlarda чoxalma vя cцtlяшmя ilя бaьlы bir sыra davranыш komplekslяrini юзцндя якс етдирир. Диши heyvanын yumurtalыьыndaкы yumurtalar yetiшmiш, юзляри ися mayalanmaya hazыr olduглары zaman erkяklя yaxыnlыq axtarыr- лар. Heyvanlarda Ъ.h. vя bunun nяticяsi olan cцtlяшmяnin yeganя mяqsяdi yetишmiш yumurtalarыn mayalanmasыdыr.

  CİNSİ HƏVƏS

  CИNSИ HЯVЯS – nюvцn чoxalmasыna yюnяlmiш biolожи instinktlяr яsasыnda yaranан istяk vя onlarla baьlы duyьu vя hяyяcan kompleksi. Бурайа xromosomlarыn genetik dяsti, beyиnin diensefalit шюbяsi, daxili sekresiya vяzilяrinin inkiшafы vя fяrdi psixo-sosial tяcrцbяnin formalaшmasы ilя баьлы олан cinsi яlaqяyя meyl дахилдир. Avstriya psixoloqu, psixiatr vя nevroпатоloq Z. Freyd C.h. анлайышыны ifadя edяn “libido сехуалис” terminini tяklif etmiшdir. Ъ.щ. яsasяn шяrtsiz reflekslяrlя tяrяnnцm olunan tяbii instinktdir vя nяslin davam etdirilmяsinя yюnяlmiшdir. Cinsi яlaqя zamanы hяzzалма bu instinktin gцclяnmяsi цчцn tяbii xцsusiyyяtdir. Biol. cяhяtdяn C.h.-in gцcц вя давамлылыьы androgen hormonlarыn, xцsusяn dя kiшi вя гадында bюyrяkцstц vяziлярдян, ки- шидя toxumluqlaрдан, qadыnда yumurtalыqlarдан qana ifraz eдилян testesteronun miqdarыndan asыlыdыr. “C.h.” mяфщumu heyvanlarda чoxalma vя cцtlяшmя ilя бaьlы bir sыra davranыш komplekslяrini юзцндя якс етдирир. Диши heyvanын yumurtalыьыndaкы yumurtalar yetiшmiш, юзляри ися mayalanmaya hazыr olduглары zaman erkяklя yaxыnlыq axtarыr- лар. Heyvanlarda Ъ.h. vя bunun nяticяsi olan cцtlяшmяnin yeganя mяqsяdi yetишmiш yumurtalarыn mayalanmasыdыr.