Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  CİYƏRBƏND

  ЪИЙЯРБЯНД – Тцр.-да е.я. 4/3 ясрляр –ерамызын 12 ясриндя мювъуд олмуш вя Амудярйа чайынын индики мяърасындан 3 км мясафядя, Дарганата ш.-дян 50 км шм.-да йерляшян шящяр йери. Ъийярбянд (Ъиэярбянд, Ъяфярбянд) ш. орта яср яряб мцяллифляри тяряфиндян гейд олунур. Ъ.-ин йалныз ичгаласы галмышдыр; бурада 1974–76 иллярдя О.А. Вишневскайа тяряфиндян газынтылар апарылмышдыр. Гала, ещтимал ки, овал планлы олмуш, тягр. е.я. 4/3 ясрлярдя тикилмишдир; диварларын галынлыьы 6,5 м-дякдир, даиряви бцръляри вар иди; ерамызын 5–7 ясрляриндя гисмян бярпа едилмишди. 9 ясрдя гядим галанын даьынтыларынын йерляшдийи тяпядя орта яср шящяринин ичгаласы тикилмишдир. Ичгалада бир нечя бина, мясъид вя минаря галыглары тядгиг олунмушдур. 9–11 ясрляря аид уникал тикили “од мябяди” кими шярщ едилир; бюйцк отаьын мяркязиндя 45 см щцнд.-дя кярпиъ дюшямя галмышдыр. Дюшямянин ъянуб тяряфиндя кянарлары йапма йарымсцтунларла бязядилмиш даиряви тахча йерляшир. Кичик отаьын мяркязиндя ойуьу олан антропоморф эил оъаг вар. Тядгигатчыларын фикринъя, “мцгяддяс од” тахчанын гаршысындакы хцсуси габда кюзярир, дини мярасимляр заманы ися антропоморф оъагда галанырды. Тапынтылар ара- сында 200-дян чох бцтюв габ, орта яср ичгала диварынын алтындакы гядим галанын йанмыш анбарында ашкар олунмуш керамика, тунъ ляйян вя кцп, щиъри 406 иля (1016 ил) аид динар вя с. вар.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  CİYƏRBƏND

  ЪИЙЯРБЯНД – Тцр.-да е.я. 4/3 ясрляр –ерамызын 12 ясриндя мювъуд олмуш вя Амудярйа чайынын индики мяърасындан 3 км мясафядя, Дарганата ш.-дян 50 км шм.-да йерляшян шящяр йери. Ъийярбянд (Ъиэярбянд, Ъяфярбянд) ш. орта яср яряб мцяллифляри тяряфиндян гейд олунур. Ъ.-ин йалныз ичгаласы галмышдыр; бурада 1974–76 иллярдя О.А. Вишневскайа тяряфиндян газынтылар апарылмышдыр. Гала, ещтимал ки, овал планлы олмуш, тягр. е.я. 4/3 ясрлярдя тикилмишдир; диварларын галынлыьы 6,5 м-дякдир, даиряви бцръляри вар иди; ерамызын 5–7 ясрляриндя гисмян бярпа едилмишди. 9 ясрдя гядим галанын даьынтыларынын йерляшдийи тяпядя орта яср шящяринин ичгаласы тикилмишдир. Ичгалада бир нечя бина, мясъид вя минаря галыглары тядгиг олунмушдур. 9–11 ясрляря аид уникал тикили “од мябяди” кими шярщ едилир; бюйцк отаьын мяркязиндя 45 см щцнд.-дя кярпиъ дюшямя галмышдыр. Дюшямянин ъянуб тяряфиндя кянарлары йапма йарымсцтунларла бязядилмиш даиряви тахча йерляшир. Кичик отаьын мяркязиндя ойуьу олан антропоморф эил оъаг вар. Тядгигатчыларын фикринъя, “мцгяддяс од” тахчанын гаршысындакы хцсуси габда кюзярир, дини мярасимляр заманы ися антропоморф оъагда галанырды. Тапынтылар ара- сында 200-дян чох бцтюв габ, орта яср ичгала диварынын алтындакы гядим галанын йанмыш анбарында ашкар олунмуш керамика, тунъ ляйян вя кцп, щиъри 406 иля (1016 ил) аид динар вя с. вар.

  CİYƏRBƏND

  ЪИЙЯРБЯНД – Тцр.-да е.я. 4/3 ясрляр –ерамызын 12 ясриндя мювъуд олмуш вя Амудярйа чайынын индики мяърасындан 3 км мясафядя, Дарганата ш.-дян 50 км шм.-да йерляшян шящяр йери. Ъийярбянд (Ъиэярбянд, Ъяфярбянд) ш. орта яср яряб мцяллифляри тяряфиндян гейд олунур. Ъ.-ин йалныз ичгаласы галмышдыр; бурада 1974–76 иллярдя О.А. Вишневскайа тяряфиндян газынтылар апарылмышдыр. Гала, ещтимал ки, овал планлы олмуш, тягр. е.я. 4/3 ясрлярдя тикилмишдир; диварларын галынлыьы 6,5 м-дякдир, даиряви бцръляри вар иди; ерамызын 5–7 ясрляриндя гисмян бярпа едилмишди. 9 ясрдя гядим галанын даьынтыларынын йерляшдийи тяпядя орта яср шящяринин ичгаласы тикилмишдир. Ичгалада бир нечя бина, мясъид вя минаря галыглары тядгиг олунмушдур. 9–11 ясрляря аид уникал тикили “од мябяди” кими шярщ едилир; бюйцк отаьын мяркязиндя 45 см щцнд.-дя кярпиъ дюшямя галмышдыр. Дюшямянин ъянуб тяряфиндя кянарлары йапма йарымсцтунларла бязядилмиш даиряви тахча йерляшир. Кичик отаьын мяркязиндя ойуьу олан антропоморф эил оъаг вар. Тядгигатчыларын фикринъя, “мцгяддяс од” тахчанын гаршысындакы хцсуси габда кюзярир, дини мярасимляр заманы ися антропоморф оъагда галанырды. Тапынтылар ара- сында 200-дян чох бцтюв габ, орта яср ичгала диварынын алтындакы гядим галанын йанмыш анбарында ашкар олунмуш керамика, тунъ ляйян вя кцп, щиъри 406 иля (1016 ил) аид динар вя с. вар.