Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  COBERTİ  Vinçenso

  ЪОБЕРТИ (Эиоберти) Винченсо (5.4.1801, Турин – 26.10.1852, Парис) – италйан философу, публисист, дювлят хадими, Рисоръи-ментонун башлыъа идеологларындан бири. Турин Ун.-тинин илащиййят факцлтясини битирмишдир (1823). 1825 илдян кешиш, 1826 илдян Пйемонтда сарай капелланы олмушдур. Эизли ъямиййятля ялагядя шцбщяли билиняряк 1833 илдя щябс едилмиш вя Пйемонтдан сцрэцн едилмиш, Парисдя вя 1834–45 иллярдя ясас ясярляринин бурахылдыьы Брцсселдя йашамышдыр. Онун Италийанын милли дирчялиши вя папанын башчылыьы алтында дювлятляр федерасийасында бирляшмяси програмындан ибарят “Италйанларын мяняви вя сивил биринъилийи щаггында” (“Дел примато морале е ъивиле деэли Iталиани”, 1843) вя “Мцасир йезуит” (“Iл эесуита модер- но”, вол. 1–7, 1846–47) ясярляри, щямчинин дини-фялсяфи китаблары чох эениш популйарлыг газанмышды. Италийайа зяфярля гайыдышы Ъ.- нин Пйемонтун депутатлар палатасына депутат сечилмяси (1848), онун президенти олмасы иля баша чатмышды; 1848 илин декабрындан 1849 илин февралынадяк назирляр кабинетиня башчылыг етмишдир. Австрийа иля мцщарибядя Пйемонтун мяьлубиййятиндян (1849) сонра Парисдя кюнцллц сцрэцндя олмуш, башлыъа фялсяфи ясяри “Протолоэийа”нын (“Делла Протолоэиа”; тамамланмамышдыр, 1857 илдя няшр едилмишдир) цзяриндя ишлямишдир. “Италийанын сивил бярпасына даир” (“Дел ринноваменто ъивиле д`Iталиа”, вол. 1–2, 1851) сийаси трактатында эяляъяйин Италийасы унитар дцнйяви дювлят кими тясяввцр едилмишдир. “Фялсяфянин юйрянилмясиня эириш” (“Интродузионе алло студио делла философиа”, вол. 1–4, 1840) ясяриндя диндя (протестантизм) вя фялсяфядя “психолоэизм”ин тянгиди иля чыхыш едян Ъ. христиан платонизми янянясиня ясасланараг “онтолоэизм” принсипини она гаршы гоймушдур. Ъ.-нин фялсяфи системинин мяркязиндя йаратма идейасы дурур, онун дцстуру: “Вар олан мювъуд оланы йарадыр” (Л`Енте ъреа л`есистенте). Вар оланын (йяни Танрынын) мювъудиййятля ейниляшдирилмяси пантеизмя, йахуд щятта материализмя апарыб чыхарыр. “Икинъи йарадыъы тсикл” инсанын мянян башга шякля дцшмяси просеси вя онун Танрыйа йетмясидир. Ъ.- нин ясярляри Ватикан тяряфиндян “Йасагланмыш китаблар индекси”ня дахил едилмишди. Ъ. Ъентилинин актуал идеализминя вя М.Ф. Шакканын дини спиритуализминя Ъ.-нин тясири олмушдур.
  Ясярляри: Епистоларио. Фирензе, 1927-1937. Вол. 1-11; Едизионе назионале делле опере… Мил.; Падова, 1938-1977. Вол. 1-31.
  Яд.: Эиамонна Э. Ла проблематиъа философиъа е педаэоэиъа ди В.Эиоберти. Ъатаниа, 1973.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  COBERTİ  Vinçenso

  ЪОБЕРТИ (Эиоберти) Винченсо (5.4.1801, Турин – 26.10.1852, Парис) – италйан философу, публисист, дювлят хадими, Рисоръи-ментонун башлыъа идеологларындан бири. Турин Ун.-тинин илащиййят факцлтясини битирмишдир (1823). 1825 илдян кешиш, 1826 илдян Пйемонтда сарай капелланы олмушдур. Эизли ъямиййятля ялагядя шцбщяли билиняряк 1833 илдя щябс едилмиш вя Пйемонтдан сцрэцн едилмиш, Парисдя вя 1834–45 иллярдя ясас ясярляринин бурахылдыьы Брцсселдя йашамышдыр. Онун Италийанын милли дирчялиши вя папанын башчылыьы алтында дювлятляр федерасийасында бирляшмяси програмындан ибарят “Италйанларын мяняви вя сивил биринъилийи щаггында” (“Дел примато морале е ъивиле деэли Iталиани”, 1843) вя “Мцасир йезуит” (“Iл эесуита модер- но”, вол. 1–7, 1846–47) ясярляри, щямчинин дини-фялсяфи китаблары чох эениш популйарлыг газанмышды. Италийайа зяфярля гайыдышы Ъ.- нин Пйемонтун депутатлар палатасына депутат сечилмяси (1848), онун президенти олмасы иля баша чатмышды; 1848 илин декабрындан 1849 илин февралынадяк назирляр кабинетиня башчылыг етмишдир. Австрийа иля мцщарибядя Пйемонтун мяьлубиййятиндян (1849) сонра Парисдя кюнцллц сцрэцндя олмуш, башлыъа фялсяфи ясяри “Протолоэийа”нын (“Делла Протолоэиа”; тамамланмамышдыр, 1857 илдя няшр едилмишдир) цзяриндя ишлямишдир. “Италийанын сивил бярпасына даир” (“Дел ринноваменто ъивиле д`Iталиа”, вол. 1–2, 1851) сийаси трактатында эяляъяйин Италийасы унитар дцнйяви дювлят кими тясяввцр едилмишдир. “Фялсяфянин юйрянилмясиня эириш” (“Интродузионе алло студио делла философиа”, вол. 1–4, 1840) ясяриндя диндя (протестантизм) вя фялсяфядя “психолоэизм”ин тянгиди иля чыхыш едян Ъ. христиан платонизми янянясиня ясасланараг “онтолоэизм” принсипини она гаршы гоймушдур. Ъ.-нин фялсяфи системинин мяркязиндя йаратма идейасы дурур, онун дцстуру: “Вар олан мювъуд оланы йарадыр” (Л`Енте ъреа л`есистенте). Вар оланын (йяни Танрынын) мювъудиййятля ейниляшдирилмяси пантеизмя, йахуд щятта материализмя апарыб чыхарыр. “Икинъи йарадыъы тсикл” инсанын мянян башга шякля дцшмяси просеси вя онун Танрыйа йетмясидир. Ъ.- нин ясярляри Ватикан тяряфиндян “Йасагланмыш китаблар индекси”ня дахил едилмишди. Ъ. Ъентилинин актуал идеализминя вя М.Ф. Шакканын дини спиритуализминя Ъ.-нин тясири олмушдур.
  Ясярляри: Епистоларио. Фирензе, 1927-1937. Вол. 1-11; Едизионе назионале делле опере… Мил.; Падова, 1938-1977. Вол. 1-31.
  Яд.: Эиамонна Э. Ла проблематиъа философиъа е педаэоэиъа ди В.Эиоберти. Ъатаниа, 1973.

  COBERTİ  Vinçenso

  ЪОБЕРТИ (Эиоберти) Винченсо (5.4.1801, Турин – 26.10.1852, Парис) – италйан философу, публисист, дювлят хадими, Рисоръи-ментонун башлыъа идеологларындан бири. Турин Ун.-тинин илащиййят факцлтясини битирмишдир (1823). 1825 илдян кешиш, 1826 илдян Пйемонтда сарай капелланы олмушдур. Эизли ъямиййятля ялагядя шцбщяли билиняряк 1833 илдя щябс едилмиш вя Пйемонтдан сцрэцн едилмиш, Парисдя вя 1834–45 иллярдя ясас ясярляринин бурахылдыьы Брцсселдя йашамышдыр. Онун Италийанын милли дирчялиши вя папанын башчылыьы алтында дювлятляр федерасийасында бирляшмяси програмындан ибарят “Италйанларын мяняви вя сивил биринъилийи щаггында” (“Дел примато морале е ъивиле деэли Iталиани”, 1843) вя “Мцасир йезуит” (“Iл эесуита модер- но”, вол. 1–7, 1846–47) ясярляри, щямчинин дини-фялсяфи китаблары чох эениш популйарлыг газанмышды. Италийайа зяфярля гайыдышы Ъ.- нин Пйемонтун депутатлар палатасына депутат сечилмяси (1848), онун президенти олмасы иля баша чатмышды; 1848 илин декабрындан 1849 илин февралынадяк назирляр кабинетиня башчылыг етмишдир. Австрийа иля мцщарибядя Пйемонтун мяьлубиййятиндян (1849) сонра Парисдя кюнцллц сцрэцндя олмуш, башлыъа фялсяфи ясяри “Протолоэийа”нын (“Делла Протолоэиа”; тамамланмамышдыр, 1857 илдя няшр едилмишдир) цзяриндя ишлямишдир. “Италийанын сивил бярпасына даир” (“Дел ринноваменто ъивиле д`Iталиа”, вол. 1–2, 1851) сийаси трактатында эяляъяйин Италийасы унитар дцнйяви дювлят кими тясяввцр едилмишдир. “Фялсяфянин юйрянилмясиня эириш” (“Интродузионе алло студио делла философиа”, вол. 1–4, 1840) ясяриндя диндя (протестантизм) вя фялсяфядя “психолоэизм”ин тянгиди иля чыхыш едян Ъ. христиан платонизми янянясиня ясасланараг “онтолоэизм” принсипини она гаршы гоймушдур. Ъ.-нин фялсяфи системинин мяркязиндя йаратма идейасы дурур, онун дцстуру: “Вар олан мювъуд оланы йарадыр” (Л`Енте ъреа л`есистенте). Вар оланын (йяни Танрынын) мювъудиййятля ейниляшдирилмяси пантеизмя, йахуд щятта материализмя апарыб чыхарыр. “Икинъи йарадыъы тсикл” инсанын мянян башга шякля дцшмяси просеси вя онун Танрыйа йетмясидир. Ъ.- нин ясярляри Ватикан тяряфиндян “Йасагланмыш китаблар индекси”ня дахил едилмишди. Ъ. Ъентилинин актуал идеализминя вя М.Ф. Шакканын дини спиритуализминя Ъ.-нин тясири олмушдур.
  Ясярляри: Епистоларио. Фирензе, 1927-1937. Вол. 1-11; Едизионе назионале делле опере… Мил.; Падова, 1938-1977. Вол. 1-31.
  Яд.: Эиамонна Э. Ла проблематиъа философиъа е педаэоэиъа ди В.Эиоберти. Ъатаниа, 1973.