Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  COS PLATO QALAY FİLİZİ RAYONU

  ЪОС ПЛАТО ГАЛАЙ ФИЛИЗИ РАЙОНУ – Ниэерийанын мяркязи щиссясиндя, Плато штатында, Лагос ш.-нин 700 км-лийиндядир. Сащ. 3,5 км2. 17 ясрдян мялумдур. Сянайе истисмары 1909 илдян ачыг цсулла апарылыр. Мцхтялиф йашлы гранитлярля йарылмыш Кембрийягядярки метаморфик сцхурлардан (гнейсляр, кристаллик шистляр вя амфиболитляр) ибарятдир. Галай вя тантал- ниобиумлу филизляшмя ясасян Йура йашлы гранит комплекслярин тямасындадыр. Кюклц йатагларда ещтийаты аздыр; щасилат ясасян, сяпинти йатагларда апарылыр. Бурада касситеритин мигдары 100 г/м3-дян 47 кг/м3-ядяк, колумбит-танталлитлярин мигдары ися 0,06-дан 0,3 кг/м3-ядякдир. Аллцвиал сяпинтилярдя 140 мин т касситерит, 5 мин т колумбит-танталлит ещтийаты тясдиг олунмушдур.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  COS PLATO QALAY FİLİZİ RAYONU

  ЪОС ПЛАТО ГАЛАЙ ФИЛИЗИ РАЙОНУ – Ниэерийанын мяркязи щиссясиндя, Плато штатында, Лагос ш.-нин 700 км-лийиндядир. Сащ. 3,5 км2. 17 ясрдян мялумдур. Сянайе истисмары 1909 илдян ачыг цсулла апарылыр. Мцхтялиф йашлы гранитлярля йарылмыш Кембрийягядярки метаморфик сцхурлардан (гнейсляр, кристаллик шистляр вя амфиболитляр) ибарятдир. Галай вя тантал- ниобиумлу филизляшмя ясасян Йура йашлы гранит комплекслярин тямасындадыр. Кюклц йатагларда ещтийаты аздыр; щасилат ясасян, сяпинти йатагларда апарылыр. Бурада касситеритин мигдары 100 г/м3-дян 47 кг/м3-ядяк, колумбит-танталлитлярин мигдары ися 0,06-дан 0,3 кг/м3-ядякдир. Аллцвиал сяпинтилярдя 140 мин т касситерит, 5 мин т колумбит-танталлит ещтийаты тясдиг олунмушдур.

  COS PLATO QALAY FİLİZİ RAYONU

  ЪОС ПЛАТО ГАЛАЙ ФИЛИЗИ РАЙОНУ – Ниэерийанын мяркязи щиссясиндя, Плато штатында, Лагос ш.-нин 700 км-лийиндядир. Сащ. 3,5 км2. 17 ясрдян мялумдур. Сянайе истисмары 1909 илдян ачыг цсулла апарылыр. Мцхтялиф йашлы гранитлярля йарылмыш Кембрийягядярки метаморфик сцхурлардан (гнейсляр, кристаллик шистляр вя амфиболитляр) ибарятдир. Галай вя тантал- ниобиумлу филизляшмя ясасян Йура йашлы гранит комплекслярин тямасындадыр. Кюклц йатагларда ещтийаты аздыр; щасилат ясасян, сяпинти йатагларда апарылыр. Бурада касситеритин мигдары 100 г/м3-дян 47 кг/м3-ядяк, колумбит-танталлитлярин мигдары ися 0,06-дан 0,3 кг/м3-ядякдир. Аллцвиал сяпинтилярдя 140 мин т касситерит, 5 мин т колумбит-танталлит ещтийаты тясдиг олунмушдур.