Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  COYSTİK


  ЪÓЙСТИК [инэ. жойстиък (жой+стиък) – “щязз чубуьу”] – информасийаны компцтеря дахил етмяк вя обйектя дисплейин екранында координатлар вермяк цчцн ялля идаря олунан васитя. Ъ. компцтерин хариъи гурьуларына аиддир. Тярпянмяз ясаса (платформайа) бяркидилян вя яйилмякля икиюлчцлц мцстявидя истигамяти тяйин едян дястякдян ибарятдир. Дястяйин вя ясасын цзяриндя мцхтялиф тяйинатлы дцймя вя ачарлар йерляшир. Дястяйин юз оху ятрафында фырлана билмяси, икинъи дястяйин, йахуд ялавя тякяръийин олмасы вя с. координатлары тякъя х вя й координат охлары бойунъа дейил, щямчинин з оху цзря дя дяйишмяйя имкан верир. Ъ. сярбястлик дяряъясиня вя уйьун олараг, идаряолунан обйектин вязиййятинин дяйишдийи мцстявилярин сайына эюря 3 нювя айрылыр: бирюлчцлц (обйект ашаьы-йухары вя йа саьа-сола щярякят етдирилир), икиюлчцлц (обйект 2 мцстявидя идаря олунур) вя цчюлчцлц (обйект щяр 3 мцстявидя идаря олунур). Аналог вя рягям (дискрет) Ъ.-ляр олур. Дискрет Ъ.-ин сенсорлары йалныз 2 гиймят ала биляр: “0” вя йа “1”, гошулма-ачылма. Бу заман дцймянин щяр басыл- масы бир идаряедиъи импулс верир вя курсорун вязиййятини бир мювгейя дяйишир; курсорун дяйишмя диапазону гейри-мящдуддур вя йалныз дцймялярин басылмаларынын сайы иля тяйин едилир. Беля Ъ.-ляр фярди компцтерляр цчцн кющнялмиш сайылыр, лакин ойун гошгулары, мобил телефонлар вя с.-дя истифадя едилир. А налог Ъ.-дя чыхыш сигналы дястяйин яйилмя буъаьындан асылы олараг, “0”-дан макс.-а гядяр мцнтязям дяйишир; дястяк ня гядяр чох яйилирся, сигналын сявиййяси дя бир о гядяр йцксяк олур. Курсорун дяйишмя диапазону дястяйин щярякяти вя истифадя едилян сенсорларын имканлары иля мящдудлашыр. Бязи Ъ.-ляр ойун вя тядрис просесиндя реаллыьа йахын щиссляр (дястяйин йердяйишмя истигамятиндян асылы олараг верилмиш гцввяйя мцгавимят, вибрасийа вя с.) йарадан якс-ялагя механизмляри иля тяъщиз едилир. Стандарт УСБ (стандарт ардыъыл шин) интерфейсиндян истифадя Ъ.-лярин истянилян нюв компцтер вя ойун гошгуларына асанлыгла гошулмасына имкан йарадыр. Ъ., ясасян, ойун програмлары, тренажорлар вя с. цчцн истифадя едилир.

  “Тhrustmaster ТФlight Сtick Х” ъойстики.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  COYSTİK


  ЪÓЙСТИК [инэ. жойстиък (жой+стиък) – “щязз чубуьу”] – информасийаны компцтеря дахил етмяк вя обйектя дисплейин екранында координатлар вермяк цчцн ялля идаря олунан васитя. Ъ. компцтерин хариъи гурьуларына аиддир. Тярпянмяз ясаса (платформайа) бяркидилян вя яйилмякля икиюлчцлц мцстявидя истигамяти тяйин едян дястякдян ибарятдир. Дястяйин вя ясасын цзяриндя мцхтялиф тяйинатлы дцймя вя ачарлар йерляшир. Дястяйин юз оху ятрафында фырлана билмяси, икинъи дястяйин, йахуд ялавя тякяръийин олмасы вя с. координатлары тякъя х вя й координат охлары бойунъа дейил, щямчинин з оху цзря дя дяйишмяйя имкан верир. Ъ. сярбястлик дяряъясиня вя уйьун олараг, идаряолунан обйектин вязиййятинин дяйишдийи мцстявилярин сайына эюря 3 нювя айрылыр: бирюлчцлц (обйект ашаьы-йухары вя йа саьа-сола щярякят етдирилир), икиюлчцлц (обйект 2 мцстявидя идаря олунур) вя цчюлчцлц (обйект щяр 3 мцстявидя идаря олунур). Аналог вя рягям (дискрет) Ъ.-ляр олур. Дискрет Ъ.-ин сенсорлары йалныз 2 гиймят ала биляр: “0” вя йа “1”, гошулма-ачылма. Бу заман дцймянин щяр басыл- масы бир идаряедиъи импулс верир вя курсорун вязиййятини бир мювгейя дяйишир; курсорун дяйишмя диапазону гейри-мящдуддур вя йалныз дцймялярин басылмаларынын сайы иля тяйин едилир. Беля Ъ.-ляр фярди компцтерляр цчцн кющнялмиш сайылыр, лакин ойун гошгулары, мобил телефонлар вя с.-дя истифадя едилир. А налог Ъ.-дя чыхыш сигналы дястяйин яйилмя буъаьындан асылы олараг, “0”-дан макс.-а гядяр мцнтязям дяйишир; дястяк ня гядяр чох яйилирся, сигналын сявиййяси дя бир о гядяр йцксяк олур. Курсорун дяйишмя диапазону дястяйин щярякяти вя истифадя едилян сенсорларын имканлары иля мящдудлашыр. Бязи Ъ.-ляр ойун вя тядрис просесиндя реаллыьа йахын щиссляр (дястяйин йердяйишмя истигамятиндян асылы олараг верилмиш гцввяйя мцгавимят, вибрасийа вя с.) йарадан якс-ялагя механизмляри иля тяъщиз едилир. Стандарт УСБ (стандарт ардыъыл шин) интерфейсиндян истифадя Ъ.-лярин истянилян нюв компцтер вя ойун гошгуларына асанлыгла гошулмасына имкан йарадыр. Ъ., ясасян, ойун програмлары, тренажорлар вя с. цчцн истифадя едилир.

  “Тhrustmaster ТФlight Сtick Х” ъойстики.

  COYSTİK


  ЪÓЙСТИК [инэ. жойстиък (жой+стиък) – “щязз чубуьу”] – информасийаны компцтеря дахил етмяк вя обйектя дисплейин екранында координатлар вермяк цчцн ялля идаря олунан васитя. Ъ. компцтерин хариъи гурьуларына аиддир. Тярпянмяз ясаса (платформайа) бяркидилян вя яйилмякля икиюлчцлц мцстявидя истигамяти тяйин едян дястякдян ибарятдир. Дястяйин вя ясасын цзяриндя мцхтялиф тяйинатлы дцймя вя ачарлар йерляшир. Дястяйин юз оху ятрафында фырлана билмяси, икинъи дястяйин, йахуд ялавя тякяръийин олмасы вя с. координатлары тякъя х вя й координат охлары бойунъа дейил, щямчинин з оху цзря дя дяйишмяйя имкан верир. Ъ. сярбястлик дяряъясиня вя уйьун олараг, идаряолунан обйектин вязиййятинин дяйишдийи мцстявилярин сайына эюря 3 нювя айрылыр: бирюлчцлц (обйект ашаьы-йухары вя йа саьа-сола щярякят етдирилир), икиюлчцлц (обйект 2 мцстявидя идаря олунур) вя цчюлчцлц (обйект щяр 3 мцстявидя идаря олунур). Аналог вя рягям (дискрет) Ъ.-ляр олур. Дискрет Ъ.-ин сенсорлары йалныз 2 гиймят ала биляр: “0” вя йа “1”, гошулма-ачылма. Бу заман дцймянин щяр басыл- масы бир идаряедиъи импулс верир вя курсорун вязиййятини бир мювгейя дяйишир; курсорун дяйишмя диапазону гейри-мящдуддур вя йалныз дцймялярин басылмаларынын сайы иля тяйин едилир. Беля Ъ.-ляр фярди компцтерляр цчцн кющнялмиш сайылыр, лакин ойун гошгулары, мобил телефонлар вя с.-дя истифадя едилир. А налог Ъ.-дя чыхыш сигналы дястяйин яйилмя буъаьындан асылы олараг, “0”-дан макс.-а гядяр мцнтязям дяйишир; дястяк ня гядяр чох яйилирся, сигналын сявиййяси дя бир о гядяр йцксяк олур. Курсорун дяйишмя диапазону дястяйин щярякяти вя истифадя едилян сенсорларын имканлары иля мящдудлашыр. Бязи Ъ.-ляр ойун вя тядрис просесиндя реаллыьа йахын щиссляр (дястяйин йердяйишмя истигамятиндян асылы олараг верилмиш гцввяйя мцгавимят, вибрасийа вя с.) йарадан якс-ялагя механизмляри иля тяъщиз едилир. Стандарт УСБ (стандарт ардыъыл шин) интерфейсиндян истифадя Ъ.-лярин истянилян нюв компцтер вя ойун гошгуларына асанлыгла гошулмасына имкан йарадыр. Ъ., ясасян, ойун програмлары, тренажорлар вя с. цчцн истифадя едилир.

  “Тhrustmaster ТФlight Сtick Х” ъойстики.