Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  CUL

  ЪУЛ – Иряван губ.-нын Шярур-Дяряляйяz гяzасында (15.10.1931 илдян Pашалы, 12.10.1956 илдян Яzиzбяйов, 19.4.1991 илдян Вайк р-ну) аzярб.-ларын йашадыьы кянд. 1918 илдя ермяни щцъумлары нятиъясиндя кянд даьыдылмыш, саь галан ящали ися кянди тярк етмяйя мяъбур олмуш вя Наxчывана чякилмишдир. 1922 илдя эери гайытмыш ящали 1948–49 иллярдя йенидян Аzярб.-ын, ясасян, Имишли, Йевлаx, Салйан вя Бейляган р-нларына деpортасийа олунмушдур. 19.4.1950 илдя кяндин ады дяйишдириляряк Артиван гойулмушдур.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  CUL

  ЪУЛ – Иряван губ.-нын Шярур-Дяряляйяz гяzасында (15.10.1931 илдян Pашалы, 12.10.1956 илдян Яzиzбяйов, 19.4.1991 илдян Вайк р-ну) аzярб.-ларын йашадыьы кянд. 1918 илдя ермяни щцъумлары нятиъясиндя кянд даьыдылмыш, саь галан ящали ися кянди тярк етмяйя мяъбур олмуш вя Наxчывана чякилмишдир. 1922 илдя эери гайытмыш ящали 1948–49 иллярдя йенидян Аzярб.-ын, ясасян, Имишли, Йевлаx, Салйан вя Бейляган р-нларына деpортасийа олунмушдур. 19.4.1950 илдя кяндин ады дяйишдириляряк Артиван гойулмушдур.

  CUL

  ЪУЛ – Иряван губ.-нын Шярур-Дяряляйяz гяzасында (15.10.1931 илдян Pашалы, 12.10.1956 илдян Яzиzбяйов, 19.4.1991 илдян Вайк р-ну) аzярб.-ларын йашадыьы кянд. 1918 илдя ермяни щцъумлары нятиъясиндя кянд даьыдылмыш, саь галан ящали ися кянди тярк етмяйя мяъбур олмуш вя Наxчывана чякилмишдир. 1922 илдя эери гайытмыш ящали 1948–49 иллярдя йенидян Аzярб.-ын, ясасян, Имишли, Йевлаx, Салйан вя Бейляган р-нларына деpортасийа олунмушдур. 19.4.1950 илдя кяндин ады дяйишдириляряк Артиван гойулмушдур.