Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  CULFA

  ЪУЛФА – Азярб. Респ.-нда (Нах. МР) шящяр (1935–48 иллярдя штг). Ъулфа р-нунун мяркязи. Ящ. 12396 (2011). Бакы–Йереван д.й.-нда ст. (Тябризя хятт айрылыр). Нахчыван ш.-ндян 40 км ъ.-ш.-дя, Ордубад–Нахчыван автомобил йолунун кянарында, Араз чайынын сащилиндядир. Мянбялярдя Ъуга, Ъулах кими дя ады чякилян Ъ.-нын салындыьы тарих дягиг мцяййянляшдирилмямишдир. Шящярин 6 ясрдя салындыьы ещтимал едилир. “Ъулфа” сюзц орта ясрлярдя “ъцкки” таъир тяшкилатынын ады иля ялагяляндирилир. Гядим Ъ.-нын харабалыьы индики шящярдян 3 км аралыдадыр. 1939–40 иллярдя д.й. чякиляркян Ъ. яразисиндя тясадцфян ашкар олунмуш некропол даьыдылмышдыр (бах Ъулфа некрополу). Тядгигатчылар орта яср мянбяляриндя гейд олунан Ъулащя йашайыш мянтягясини Ъ. иля ейниляшдирирляр. Транзит карван йолу цзяриндя йерляшян Ъ.-нын Хилафят тяркибиня дахил олдугдан сонра игтисади ящямиййяти артды. 9–12 ясрлярдя Ъ.-да сяняткарлыг вя тиъарят даща да инкишаф етди. Ъ. Авропа вя Асийа юлкяляри арасындакы транзит тиъарятдя ясас мянтягялярдян бириня чеврилмишди. Монгол щцъумлары заманы Ъ. тяняззцл етди. Сонралар Гарагойунлу вя Аьгойунлу дювлятляринин тяркибиня дахил олан Ъ.-да игтисади щяйат нисбятян дирчялмяйя башлады. Сяфявиляр дюврцндя Ъ. даща да инкишаф едяряк 15 ясрин 2-ъи йарысындан мцщцм тиъарят мяркязиня чеврилди. Ъ. 16 ясрин 2-ъи йарысында бейнялхалг ипяк тиъарятиндя мцщцм рол ойнайырды. Щямин дюврдя Ъ.-да тягр. 3 мин ев (15–20 мин ящали) варды. Ъ. таъирляри Русийа, Шярг юлкяляри, Венесийа, Марсел, Амстердам вя с. Авропа шящярляри иля ипяк тиъаряти едирдиляр. Орта яср Авропа сяййащ вя таъирляри Ъ.-да эюзял биналар, гала диварлары, карвансаралар вя с. олдуьуну эюстярмишляр. Сяфяви шащы Ы Тящмасиб [1524–76] шящярин игтисади ящямиййятини нязяря алараг ящалини верэи вя мцкялляфиййятлярдян азад етмишди. Сяфяви–Османлы мцщарибяляри заманы Ъ. дяфялярля ялдян-яля кечди. 1604 илин пайызында Ы Шащ Аббас Ъ.-ны османлылардан эери гайтара билди. Лакин османлы гошунларынын йени щцъуму заманы Ъ. ящалиси зорла Исфащана кючцрцлдц, шящяр ися харабалыьа чеврилди. Исфащан йахынлыьында “Йени Ъулфа” адлы шящяр салынды (бах “Бюйцк сцрэцн”). 18 ясрдя яввялки ящямиййятини итирян Ъ. Нахчыван ханлыьынын тяркибиня дахил едилди. Тцркмянчай мцгавилясиня (1828) ясасян Ъ. Нахчыван ханлыьынын тяркибиндя Русийайа бирляшдирилди. 3 цмумтящсил мяктяби (1561 шаэирд), 6 мяктябдянкянар тящсил мцяссисяси (3463 ушаг), 1 илк пешя-ихтисас тящсили мцяссисяси фяалиййят эюстярир (2010/11).

  Ъулфа шящяри. Дямирйол ваьзалы.
  Ъулфа шящяри. Мяркязи хястяхана.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  CULFA

  ЪУЛФА – Азярб. Респ.-нда (Нах. МР) шящяр (1935–48 иллярдя штг). Ъулфа р-нунун мяркязи. Ящ. 12396 (2011). Бакы–Йереван д.й.-нда ст. (Тябризя хятт айрылыр). Нахчыван ш.-ндян 40 км ъ.-ш.-дя, Ордубад–Нахчыван автомобил йолунун кянарында, Араз чайынын сащилиндядир. Мянбялярдя Ъуга, Ъулах кими дя ады чякилян Ъ.-нын салындыьы тарих дягиг мцяййянляшдирилмямишдир. Шящярин 6 ясрдя салындыьы ещтимал едилир. “Ъулфа” сюзц орта ясрлярдя “ъцкки” таъир тяшкилатынын ады иля ялагяляндирилир. Гядим Ъ.-нын харабалыьы индики шящярдян 3 км аралыдадыр. 1939–40 иллярдя д.й. чякиляркян Ъ. яразисиндя тясадцфян ашкар олунмуш некропол даьыдылмышдыр (бах Ъулфа некрополу). Тядгигатчылар орта яср мянбяляриндя гейд олунан Ъулащя йашайыш мянтягясини Ъ. иля ейниляшдирирляр. Транзит карван йолу цзяриндя йерляшян Ъ.-нын Хилафят тяркибиня дахил олдугдан сонра игтисади ящямиййяти артды. 9–12 ясрлярдя Ъ.-да сяняткарлыг вя тиъарят даща да инкишаф етди. Ъ. Авропа вя Асийа юлкяляри арасындакы транзит тиъарятдя ясас мянтягялярдян бириня чеврилмишди. Монгол щцъумлары заманы Ъ. тяняззцл етди. Сонралар Гарагойунлу вя Аьгойунлу дювлятляринин тяркибиня дахил олан Ъ.-да игтисади щяйат нисбятян дирчялмяйя башлады. Сяфявиляр дюврцндя Ъ. даща да инкишаф едяряк 15 ясрин 2-ъи йарысындан мцщцм тиъарят мяркязиня чеврилди. Ъ. 16 ясрин 2-ъи йарысында бейнялхалг ипяк тиъарятиндя мцщцм рол ойнайырды. Щямин дюврдя Ъ.-да тягр. 3 мин ев (15–20 мин ящали) варды. Ъ. таъирляри Русийа, Шярг юлкяляри, Венесийа, Марсел, Амстердам вя с. Авропа шящярляри иля ипяк тиъаряти едирдиляр. Орта яср Авропа сяййащ вя таъирляри Ъ.-да эюзял биналар, гала диварлары, карвансаралар вя с. олдуьуну эюстярмишляр. Сяфяви шащы Ы Тящмасиб [1524–76] шящярин игтисади ящямиййятини нязяря алараг ящалини верэи вя мцкялляфиййятлярдян азад етмишди. Сяфяви–Османлы мцщарибяляри заманы Ъ. дяфялярля ялдян-яля кечди. 1604 илин пайызында Ы Шащ Аббас Ъ.-ны османлылардан эери гайтара билди. Лакин османлы гошунларынын йени щцъуму заманы Ъ. ящалиси зорла Исфащана кючцрцлдц, шящяр ися харабалыьа чеврилди. Исфащан йахынлыьында “Йени Ъулфа” адлы шящяр салынды (бах “Бюйцк сцрэцн”). 18 ясрдя яввялки ящямиййятини итирян Ъ. Нахчыван ханлыьынын тяркибиня дахил едилди. Тцркмянчай мцгавилясиня (1828) ясасян Ъ. Нахчыван ханлыьынын тяркибиндя Русийайа бирляшдирилди. 3 цмумтящсил мяктяби (1561 шаэирд), 6 мяктябдянкянар тящсил мцяссисяси (3463 ушаг), 1 илк пешя-ихтисас тящсили мцяссисяси фяалиййят эюстярир (2010/11).

  Ъулфа шящяри. Дямирйол ваьзалы.
  Ъулфа шящяри. Мяркязи хястяхана.

  CULFA

  ЪУЛФА – Азярб. Респ.-нда (Нах. МР) шящяр (1935–48 иллярдя штг). Ъулфа р-нунун мяркязи. Ящ. 12396 (2011). Бакы–Йереван д.й.-нда ст. (Тябризя хятт айрылыр). Нахчыван ш.-ндян 40 км ъ.-ш.-дя, Ордубад–Нахчыван автомобил йолунун кянарында, Араз чайынын сащилиндядир. Мянбялярдя Ъуга, Ъулах кими дя ады чякилян Ъ.-нын салындыьы тарих дягиг мцяййянляшдирилмямишдир. Шящярин 6 ясрдя салындыьы ещтимал едилир. “Ъулфа” сюзц орта ясрлярдя “ъцкки” таъир тяшкилатынын ады иля ялагяляндирилир. Гядим Ъ.-нын харабалыьы индики шящярдян 3 км аралыдадыр. 1939–40 иллярдя д.й. чякиляркян Ъ. яразисиндя тясадцфян ашкар олунмуш некропол даьыдылмышдыр (бах Ъулфа некрополу). Тядгигатчылар орта яср мянбяляриндя гейд олунан Ъулащя йашайыш мянтягясини Ъ. иля ейниляшдирирляр. Транзит карван йолу цзяриндя йерляшян Ъ.-нын Хилафят тяркибиня дахил олдугдан сонра игтисади ящямиййяти артды. 9–12 ясрлярдя Ъ.-да сяняткарлыг вя тиъарят даща да инкишаф етди. Ъ. Авропа вя Асийа юлкяляри арасындакы транзит тиъарятдя ясас мянтягялярдян бириня чеврилмишди. Монгол щцъумлары заманы Ъ. тяняззцл етди. Сонралар Гарагойунлу вя Аьгойунлу дювлятляринин тяркибиня дахил олан Ъ.-да игтисади щяйат нисбятян дирчялмяйя башлады. Сяфявиляр дюврцндя Ъ. даща да инкишаф едяряк 15 ясрин 2-ъи йарысындан мцщцм тиъарят мяркязиня чеврилди. Ъ. 16 ясрин 2-ъи йарысында бейнялхалг ипяк тиъарятиндя мцщцм рол ойнайырды. Щямин дюврдя Ъ.-да тягр. 3 мин ев (15–20 мин ящали) варды. Ъ. таъирляри Русийа, Шярг юлкяляри, Венесийа, Марсел, Амстердам вя с. Авропа шящярляри иля ипяк тиъаряти едирдиляр. Орта яср Авропа сяййащ вя таъирляри Ъ.-да эюзял биналар, гала диварлары, карвансаралар вя с. олдуьуну эюстярмишляр. Сяфяви шащы Ы Тящмасиб [1524–76] шящярин игтисади ящямиййятини нязяря алараг ящалини верэи вя мцкялляфиййятлярдян азад етмишди. Сяфяви–Османлы мцщарибяляри заманы Ъ. дяфялярля ялдян-яля кечди. 1604 илин пайызында Ы Шащ Аббас Ъ.-ны османлылардан эери гайтара билди. Лакин османлы гошунларынын йени щцъуму заманы Ъ. ящалиси зорла Исфащана кючцрцлдц, шящяр ися харабалыьа чеврилди. Исфащан йахынлыьында “Йени Ъулфа” адлы шящяр салынды (бах “Бюйцк сцрэцн”). 18 ясрдя яввялки ящямиййятини итирян Ъ. Нахчыван ханлыьынын тяркибиня дахил едилди. Тцркмянчай мцгавилясиня (1828) ясасян Ъ. Нахчыван ханлыьынын тяркибиндя Русийайа бирляшдирилди. 3 цмумтящсил мяктяби (1561 шаэирд), 6 мяктябдянкянар тящсил мцяссисяси (3463 ушаг), 1 илк пешя-ихтисас тящсили мцяссисяси фяалиййят эюстярир (2010/11).

  Ъулфа шящяри. Дямирйол ваьзалы.
  Ъулфа шящяри. Мяркязи хястяхана.