Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  CUVARLI


  ЪУВАРЛЫ (Ъуварлинск и) Ъавад Няъяф оьлу (15.2.1886, индики Фцзули р- нунун Ъуварлы к. – 1963, Бакы) – Азярб. маарифчиси, педагог. Педагожи фяалиййятя 1907 илдя Тифлисдя Александр Мцяллимляр Ин-туну битирдикдян сонра башламыш, 1918 илядяк Йелизаветполда дярс демиш, 1921 иля кими Эянъя вя Шамхор гязалары халг мяктябляринин инспектору вязифясиндя чалышмышдыр. 1921–29 иллярдя Азярб. ССР Халг Маарифи Комиссарлыьында ишлямиш, 1931– 33 иллярдя Азярб. Сянят Шурасы Комбинатында фящля тящсили системиндя, 1938 илдян Азярб. Дювлят Педагожи Ин-тунда, 1951 илдян Азярб. Политехник Ин-тунда мцяллимлик етмиш, 1938 илдян щям дя Азярб. Елми Тядгигат Педагожи Елмляр Ин-тунда елми ишчи олмушдур. Ъ. бир сыра елми, педагожи, методики мягалялярин вя тядрис вясаитляринин мцяллифи вя тяръцмячисидир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  CUVARLI


  ЪУВАРЛЫ (Ъуварлинск и) Ъавад Няъяф оьлу (15.2.1886, индики Фцзули р- нунун Ъуварлы к. – 1963, Бакы) – Азярб. маарифчиси, педагог. Педагожи фяалиййятя 1907 илдя Тифлисдя Александр Мцяллимляр Ин-туну битирдикдян сонра башламыш, 1918 илядяк Йелизаветполда дярс демиш, 1921 иля кими Эянъя вя Шамхор гязалары халг мяктябляринин инспектору вязифясиндя чалышмышдыр. 1921–29 иллярдя Азярб. ССР Халг Маарифи Комиссарлыьында ишлямиш, 1931– 33 иллярдя Азярб. Сянят Шурасы Комбинатында фящля тящсили системиндя, 1938 илдян Азярб. Дювлят Педагожи Ин-тунда, 1951 илдян Азярб. Политехник Ин-тунда мцяллимлик етмиш, 1938 илдян щям дя Азярб. Елми Тядгигат Педагожи Елмляр Ин-тунда елми ишчи олмушдур. Ъ. бир сыра елми, педагожи, методики мягалялярин вя тядрис вясаитляринин мцяллифи вя тяръцмячисидир.

  CUVARLI


  ЪУВАРЛЫ (Ъуварлинск и) Ъавад Няъяф оьлу (15.2.1886, индики Фцзули р- нунун Ъуварлы к. – 1963, Бакы) – Азярб. маарифчиси, педагог. Педагожи фяалиййятя 1907 илдя Тифлисдя Александр Мцяллимляр Ин-туну битирдикдян сонра башламыш, 1918 илядяк Йелизаветполда дярс демиш, 1921 иля кими Эянъя вя Шамхор гязалары халг мяктябляринин инспектору вязифясиндя чалышмышдыр. 1921–29 иллярдя Азярб. ССР Халг Маарифи Комиссарлыьында ишлямиш, 1931– 33 иллярдя Азярб. Сянят Шурасы Комбинатында фящля тящсили системиндя, 1938 илдян Азярб. Дювлят Педагожи Ин-тунда, 1951 илдян Азярб. Политехник Ин-тунда мцяллимлик етмиш, 1938 илдян щям дя Азярб. Елми Тядгигат Педагожи Елмляр Ин-тунда елми ишчи олмушдур. Ъ. бир сыра елми, педагожи, методики мягалялярин вя тядрис вясаитляринин мцяллифи вя тяръцмячисидир.