Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  ÇİN


  ЧИН – ховлу халчаларда илмялярин цфцги истигамятдя бир ъярэяйя дцзцлцшцня верилян ад. Халг арасында “ял” дя адланыр. Илмялярин сыра иля дцзцлмясиндян ямяля эялян минлярля Ч. ховлу халчаларда композисийаны вя нахышлары йарадыр, ейни заманда халчанын еластик вя йумшаг олмасыны тямин едир. Ч.-ин чярэялярдя бир-бириня йахын вя сых йерляшдирилмяси халчанын кейфиййятини артырыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  ÇİN


  ЧИН – ховлу халчаларда илмялярин цфцги истигамятдя бир ъярэяйя дцзцлцшцня верилян ад. Халг арасында “ял” дя адланыр. Илмялярин сыра иля дцзцлмясиндян ямяля эялян минлярля Ч. ховлу халчаларда композисийаны вя нахышлары йарадыр, ейни заманда халчанын еластик вя йумшаг олмасыны тямин едир. Ч.-ин чярэялярдя бир-бириня йахын вя сых йерляшдирилмяси халчанын кейфиййятини артырыр.

  ÇİN


  ЧИН – ховлу халчаларда илмялярин цфцги истигамятдя бир ъярэяйя дцзцлцшцня верилян ад. Халг арасында “ял” дя адланыр. Илмялярин сыра иля дцзцлмясиндян ямяля эялян минлярля Ч. ховлу халчаларда композисийаны вя нахышлары йарадыр, ейни заманда халчанын еластик вя йумшаг олмасыны тямин едир. Ч.-ин чярэялярдя бир-бириня йахын вя сых йерляшдирилмяси халчанын кейфиййятини артырыр.