Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BİNHEM


  БИНЩЕМ (Бинэщам) – АБШ-да мис, гызыл, эцмцш вя молибден чыхарылан ири комплекс йатаг. Йута штатында, Солт-Лейк-Сити ш.-ндян 30 км ъ.-ш.-дядир. Дцнйада ян ири йатаглардандыр. 1880-ъи иллярдя кяшф едилиб, 1906 илдян ачыг цсулла, 1940-ъы иллярдян ися комбиняедилмиш цсулларла истисмар олунур. Галыг филиз ещтийаты тягр. 1350 млн. т-дур; о ъцмлядян мис 8,5 млн. т (филиздяки мигдары 0,67%), гызыл 330 т (0,36 г/т-адяк), эцмцш 3 мин т (тягр. 2,8 г/т), молибден 400 мин т (0,03%-ядяк). Тектоник ъящятдян мцтящяррик Шимали Америка Кордилйер д-рынын Ъянуби Гайалы даьлар мегазонасынын ш. щиссяси иля ялагядардыр. Йатаг мис-порфир типлидир; Цст Карбонун кварсит вя ящянэдашыларыны йармыш Орта Палеоэенин гранитоид штокларында локаллашмышдыр. Филиз кцтляси чеврилмиш каса формасындадыр; планда юлчцляри 2,1х1,5 км-дир, галын диварлары тягр. 2,5 км-дяк дяринлийя батыр. Илкин кварслы-сулфидли филизляр пирит, борнит, диаэенит, халкопирит, пирротин, молибденит, гызыл вя палладиумун надир минералларындан ибарятдир; щяр ил 150 кг-адяк Пд чыхарылыр. 1904 илдян бу эцнядяк 13 млн. т Ъу, тягр. 520 т Ау, 4 мин т Аэ вя 530 мин т Мо щасил едилмишдир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BİNHEM


  БИНЩЕМ (Бинэщам) – АБШ-да мис, гызыл, эцмцш вя молибден чыхарылан ири комплекс йатаг. Йута штатында, Солт-Лейк-Сити ш.-ндян 30 км ъ.-ш.-дядир. Дцнйада ян ири йатаглардандыр. 1880-ъи иллярдя кяшф едилиб, 1906 илдян ачыг цсулла, 1940-ъы иллярдян ися комбиняедилмиш цсулларла истисмар олунур. Галыг филиз ещтийаты тягр. 1350 млн. т-дур; о ъцмлядян мис 8,5 млн. т (филиздяки мигдары 0,67%), гызыл 330 т (0,36 г/т-адяк), эцмцш 3 мин т (тягр. 2,8 г/т), молибден 400 мин т (0,03%-ядяк). Тектоник ъящятдян мцтящяррик Шимали Америка Кордилйер д-рынын Ъянуби Гайалы даьлар мегазонасынын ш. щиссяси иля ялагядардыр. Йатаг мис-порфир типлидир; Цст Карбонун кварсит вя ящянэдашыларыны йармыш Орта Палеоэенин гранитоид штокларында локаллашмышдыр. Филиз кцтляси чеврилмиш каса формасындадыр; планда юлчцляри 2,1х1,5 км-дир, галын диварлары тягр. 2,5 км-дяк дяринлийя батыр. Илкин кварслы-сулфидли филизляр пирит, борнит, диаэенит, халкопирит, пирротин, молибденит, гызыл вя палладиумун надир минералларындан ибарятдир; щяр ил 150 кг-адяк Пд чыхарылыр. 1904 илдян бу эцнядяк 13 млн. т Ъу, тягр. 520 т Ау, 4 мин т Аэ вя 530 мин т Мо щасил едилмишдир.

  BİNHEM


  БИНЩЕМ (Бинэщам) – АБШ-да мис, гызыл, эцмцш вя молибден чыхарылан ири комплекс йатаг. Йута штатында, Солт-Лейк-Сити ш.-ндян 30 км ъ.-ш.-дядир. Дцнйада ян ири йатаглардандыр. 1880-ъи иллярдя кяшф едилиб, 1906 илдян ачыг цсулла, 1940-ъы иллярдян ися комбиняедилмиш цсулларла истисмар олунур. Галыг филиз ещтийаты тягр. 1350 млн. т-дур; о ъцмлядян мис 8,5 млн. т (филиздяки мигдары 0,67%), гызыл 330 т (0,36 г/т-адяк), эцмцш 3 мин т (тягр. 2,8 г/т), молибден 400 мин т (0,03%-ядяк). Тектоник ъящятдян мцтящяррик Шимали Америка Кордилйер д-рынын Ъянуби Гайалы даьлар мегазонасынын ш. щиссяси иля ялагядардыр. Йатаг мис-порфир типлидир; Цст Карбонун кварсит вя ящянэдашыларыны йармыш Орта Палеоэенин гранитоид штокларында локаллашмышдыр. Филиз кцтляси чеврилмиш каса формасындадыр; планда юлчцляри 2,1х1,5 км-дир, галын диварлары тягр. 2,5 км-дяк дяринлийя батыр. Илкин кварслы-сулфидли филизляр пирит, борнит, диаэенит, халкопирит, пирротин, молибденит, гызыл вя палладиумун надир минералларындан ибарятдир; щяр ил 150 кг-адяк Пд чыхарылыр. 1904 илдян бу эцнядяк 13 млн. т Ъу, тягр. 520 т Ау, 4 мин т Аэ вя 530 мин т Мо щасил едилмишдир.