Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BİNHEMTON


  БИНЩЕМТОН (Бинэщамтон) – АБШ-ын шм.-ш.-ндя шящяр. Нйу-Йорк штатында, Саскуещанна чайы сащилиндядир. Нягл. говшаьы. Ящ. 44 мин (2009). Радио-
  електрон сянайеси (о ъцмлядян електрон компонентляри, ЕЩМ, рабитя васитяляри истещсалы) инкишаф едиб. Сянайе аваданлыьы, фототехника, йол-тикинти машынлары ис- тещсалы; дяри-айаггабы сянайеси вар. 1800 илдя салынмышдыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BİNHEMTON


  БИНЩЕМТОН (Бинэщамтон) – АБШ-ын шм.-ш.-ндя шящяр. Нйу-Йорк штатында, Саскуещанна чайы сащилиндядир. Нягл. говшаьы. Ящ. 44 мин (2009). Радио-
  електрон сянайеси (о ъцмлядян електрон компонентляри, ЕЩМ, рабитя васитяляри истещсалы) инкишаф едиб. Сянайе аваданлыьы, фототехника, йол-тикинти машынлары ис- тещсалы; дяри-айаггабы сянайеси вар. 1800 илдя салынмышдыр.

  BİNHEMTON


  БИНЩЕМТОН (Бинэщамтон) – АБШ-ын шм.-ш.-ндя шящяр. Нйу-Йорк штатында, Саскуещанна чайы сащилиндядир. Нягл. говшаьы. Ящ. 44 мин (2009). Радио-
  електрон сянайеси (о ъцмлядян електрон компонентляри, ЕЩМ, рабитя васитяляри истещсалы) инкишаф едиб. Сянайе аваданлыьы, фототехника, йол-тикинти машынлары ис- тещсалы; дяри-айаггабы сянайеси вар. 1800 илдя салынмышдыр.