Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  CÜMŞÜDOV Sabir Qənbər oğlu

  ЪЦМШЦДОВ Сабир Гянбяр оьлу (д.5.5.1936, Астара р-ну) – нягл. вя рабитя игтисадиййаты сащясиндя Азярб. алими, игтисад е.д. (1971), проф. (2010). Азярб. Политехник Ин-туну битирмишдир (1958). Респ. Автомобил Нягл. Назирлийинин автотясяррцфатларында баш мцщяндис (1958– 62), Азярб. Политехник Ин-тунда (индики АзТУ) мцяллим вя баш мцяллим (1965– 67), досент (1968 илдян) кими фяалиййят эюстярмиш, 1980 илдян кафедра мцдири вязифясиндя чалышыр. 350-дян чох елми ясярин, 2 монографийанын мцяллифидир.
  Ясярляр и: Автоняглиййат мцяссисяляри вя няглиййат говшаглары ишинин тякмилляшдирилмяси проблемляри. Б., 1995; Нефт-газ сянайеси мящсулларынын няглиййатда истифадясинин еколожи вя игтисади сямярялилийи. Б., 2009.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  CÜMŞÜDOV Sabir Qənbər oğlu

  ЪЦМШЦДОВ Сабир Гянбяр оьлу (д.5.5.1936, Астара р-ну) – нягл. вя рабитя игтисадиййаты сащясиндя Азярб. алими, игтисад е.д. (1971), проф. (2010). Азярб. Политехник Ин-туну битирмишдир (1958). Респ. Автомобил Нягл. Назирлийинин автотясяррцфатларында баш мцщяндис (1958– 62), Азярб. Политехник Ин-тунда (индики АзТУ) мцяллим вя баш мцяллим (1965– 67), досент (1968 илдян) кими фяалиййят эюстярмиш, 1980 илдян кафедра мцдири вязифясиндя чалышыр. 350-дян чох елми ясярин, 2 монографийанын мцяллифидир.
  Ясярляр и: Автоняглиййат мцяссисяляри вя няглиййат говшаглары ишинин тякмилляшдирилмяси проблемляри. Б., 1995; Нефт-газ сянайеси мящсулларынын няглиййатда истифадясинин еколожи вя игтисади сямярялилийи. Б., 2009.

  CÜMŞÜDOV Sabir Qənbər oğlu

  ЪЦМШЦДОВ Сабир Гянбяр оьлу (д.5.5.1936, Астара р-ну) – нягл. вя рабитя игтисадиййаты сащясиндя Азярб. алими, игтисад е.д. (1971), проф. (2010). Азярб. Политехник Ин-туну битирмишдир (1958). Респ. Автомобил Нягл. Назирлийинин автотясяррцфатларында баш мцщяндис (1958– 62), Азярб. Политехник Ин-тунда (индики АзТУ) мцяллим вя баш мцяллим (1965– 67), досент (1968 илдян) кими фяалиййят эюстярмиш, 1980 илдян кафедра мцдири вязифясиндя чалышыр. 350-дян чох елми ясярин, 2 монографийанын мцяллифидир.
  Ясярляр и: Автоняглиййат мцяссисяляри вя няглиййат говшаглары ишинин тякмилляшдирилмяси проблемляри. Б., 1995; Нефт-газ сянайеси мящсулларынын няглиййатда истифадясинин еколожи вя игтисади сямярялилийи. Б., 2009.