Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  CÜNG

  ЪЦНЭ – Азярб. ялйазма китабы нювляриндян бири. Адятян, ядябиййат щявяскарлары вя ханяндяляр тяряфиндян тяртиб едилян Ъ.-ляря сечмя шеирляр, йахуд айры-айры бейтляр салынырды. Бир чох ясярин йеэаня мятнинин, йахуд вариантынын горунуб сахланмасында, ядябиййат тарихинин йазылмасында Ъ.-лярин ящямиййяти бюйцкдцр. Ъ.-ляр бир нечя нювя бюлцнцр: мцяййян жанрда йазылмыш ясярляри (гязял, гясидя, рцбаи вя с.) ящатя едян Ъ.-ляр; Ъ.-ц тяртиб едянин бяйяниб сечдийи мцхтялиф жанрда ясярляри ящатя едян Ъ.-ляр; мцяййян принсип эюзлянилмядян йазылан байаза охшар Ъ.-ляр. Беля Ъ.-ляря шеирлярля йанашы лятифяляр, дярман нцсхяляри, хатиряляр, маддейи-тарихляр вя с. йазылар да дахил едилирди. Йазылма тарихи, йери вя тяртибчиси эюстярилян Ъ.-лярин бюйцк елми ящямиййяти вар. Азярб. МЕА М. Фцзули ад. Ялйазмалар Ин-тунда Азярб., фарс вя яряб дилляриндя чохлу Ъ. сахланылыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  CÜNG

  ЪЦНЭ – Азярб. ялйазма китабы нювляриндян бири. Адятян, ядябиййат щявяскарлары вя ханяндяляр тяряфиндян тяртиб едилян Ъ.-ляря сечмя шеирляр, йахуд айры-айры бейтляр салынырды. Бир чох ясярин йеэаня мятнинин, йахуд вариантынын горунуб сахланмасында, ядябиййат тарихинин йазылмасында Ъ.-лярин ящямиййяти бюйцкдцр. Ъ.-ляр бир нечя нювя бюлцнцр: мцяййян жанрда йазылмыш ясярляри (гязял, гясидя, рцбаи вя с.) ящатя едян Ъ.-ляр; Ъ.-ц тяртиб едянин бяйяниб сечдийи мцхтялиф жанрда ясярляри ящатя едян Ъ.-ляр; мцяййян принсип эюзлянилмядян йазылан байаза охшар Ъ.-ляр. Беля Ъ.-ляря шеирлярля йанашы лятифяляр, дярман нцсхяляри, хатиряляр, маддейи-тарихляр вя с. йазылар да дахил едилирди. Йазылма тарихи, йери вя тяртибчиси эюстярилян Ъ.-лярин бюйцк елми ящямиййяти вар. Азярб. МЕА М. Фцзули ад. Ялйазмалар Ин-тунда Азярб., фарс вя яряб дилляриндя чохлу Ъ. сахланылыр.

  CÜNG

  ЪЦНЭ – Азярб. ялйазма китабы нювляриндян бири. Адятян, ядябиййат щявяскарлары вя ханяндяляр тяряфиндян тяртиб едилян Ъ.-ляря сечмя шеирляр, йахуд айры-айры бейтляр салынырды. Бир чох ясярин йеэаня мятнинин, йахуд вариантынын горунуб сахланмасында, ядябиййат тарихинин йазылмасында Ъ.-лярин ящямиййяти бюйцкдцр. Ъ.-ляр бир нечя нювя бюлцнцр: мцяййян жанрда йазылмыш ясярляри (гязял, гясидя, рцбаи вя с.) ящатя едян Ъ.-ляр; Ъ.-ц тяртиб едянин бяйяниб сечдийи мцхтялиф жанрда ясярляри ящатя едян Ъ.-ляр; мцяййян принсип эюзлянилмядян йазылан байаза охшар Ъ.-ляр. Беля Ъ.-ляря шеирлярля йанашы лятифяляр, дярман нцсхяляри, хатиряляр, маддейи-тарихляр вя с. йазылар да дахил едилирди. Йазылма тарихи, йери вя тяртибчиси эюстярилян Ъ.-лярин бюйцк елми ящямиййяти вар. Азярб. МЕА М. Фцзули ад. Ялйазмалар Ин-тунда Азярб., фарс вя яряб дилляриндя чохлу Ъ. сахланылыр.