Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
    CÜRCANİ Əbdülqahir 

    ЪЦРЪАНИ   Ябдцлгащир (Ябу Бякр Ябдцлгащир ибн Ябдцррящман ял-Ъцръани) (?, Иран, Ъцръан – 1078/79, ора- да) – яряб дилчиси, ядябиййатшцнас. Щяйаты щаггында мялумат аздыр. Хятиб Тябризинин мцяллими олмушдур. Ясярлярини ярябъя йазмышдыр. Илк дяфя идейа иля нитгин структуру арасындакы ялагяйя даир она гядяр даьыныг шякилдя мювъуд олмуш фикирляри цмумиляшдиряряк нязяри ъящятдян ясасландырмыш вя бунунла да стилистиканын айрыъа фянн кими формалашмасына тякан вермишдир. “Дялаил ял-иъаз” ясяриндя Гуранын нязми (Гуранын сюз, мяна вя гурулуш ъящятдян бир там олмасы) щаггында биликляри илк дяфя топлайыб, нязяриййя шяклиня салмышдыр. “Ясрар ял-бялаья”, “Рисалят яш-шафиййя”, “Ял-умдя фит-тяфсир”, “Ял- Мцьни” (Ябу Яли Фарисинин “Ял-Изащ” ясяринин шярщи), “Ял-Мифтащ”, “Ял-Ъцмял”, “Ял-Явамил ял-мия”, “Китаб филяруз”, “Шярщ ял-Фатищя”, “Ят-Тятиммя фин-нящв” вя с. ясярляри вар. Яряб дилиндя шеирляр дя йазмышдыр. Шеирляриндя зяманядян шикайят мотивляри цстцнлцк тяшкил едир. Сялъуги вязири Низам цл-мцлкя мядщиййяси вар. Фяхряддин Рази, Сяккаки, Сядяддин Тяфтязани вя б.-нын ясярляриндя Ъ.-нин эцълц тясири щисс олунур.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
    CÜRCANİ Əbdülqahir 

    ЪЦРЪАНИ   Ябдцлгащир (Ябу Бякр Ябдцлгащир ибн Ябдцррящман ял-Ъцръани) (?, Иран, Ъцръан – 1078/79, ора- да) – яряб дилчиси, ядябиййатшцнас. Щяйаты щаггында мялумат аздыр. Хятиб Тябризинин мцяллими олмушдур. Ясярлярини ярябъя йазмышдыр. Илк дяфя идейа иля нитгин структуру арасындакы ялагяйя даир она гядяр даьыныг шякилдя мювъуд олмуш фикирляри цмумиляшдиряряк нязяри ъящятдян ясасландырмыш вя бунунла да стилистиканын айрыъа фянн кими формалашмасына тякан вермишдир. “Дялаил ял-иъаз” ясяриндя Гуранын нязми (Гуранын сюз, мяна вя гурулуш ъящятдян бир там олмасы) щаггында биликляри илк дяфя топлайыб, нязяриййя шяклиня салмышдыр. “Ясрар ял-бялаья”, “Рисалят яш-шафиййя”, “Ял-умдя фит-тяфсир”, “Ял- Мцьни” (Ябу Яли Фарисинин “Ял-Изащ” ясяринин шярщи), “Ял-Мифтащ”, “Ял-Ъцмял”, “Ял-Явамил ял-мия”, “Китаб филяруз”, “Шярщ ял-Фатищя”, “Ят-Тятиммя фин-нящв” вя с. ясярляри вар. Яряб дилиндя шеирляр дя йазмышдыр. Шеирляриндя зяманядян шикайят мотивляри цстцнлцк тяшкил едир. Сялъуги вязири Низам цл-мцлкя мядщиййяси вар. Фяхряддин Рази, Сяккаки, Сядяддин Тяфтязани вя б.-нын ясярляриндя Ъ.-нин эцълц тясири щисс олунур.

    CÜRCANİ Əbdülqahir 

    ЪЦРЪАНИ   Ябдцлгащир (Ябу Бякр Ябдцлгащир ибн Ябдцррящман ял-Ъцръани) (?, Иран, Ъцръан – 1078/79, ора- да) – яряб дилчиси, ядябиййатшцнас. Щяйаты щаггында мялумат аздыр. Хятиб Тябризинин мцяллими олмушдур. Ясярлярини ярябъя йазмышдыр. Илк дяфя идейа иля нитгин структуру арасындакы ялагяйя даир она гядяр даьыныг шякилдя мювъуд олмуш фикирляри цмумиляшдиряряк нязяри ъящятдян ясасландырмыш вя бунунла да стилистиканын айрыъа фянн кими формалашмасына тякан вермишдир. “Дялаил ял-иъаз” ясяриндя Гуранын нязми (Гуранын сюз, мяна вя гурулуш ъящятдян бир там олмасы) щаггында биликляри илк дяфя топлайыб, нязяриййя шяклиня салмышдыр. “Ясрар ял-бялаья”, “Рисалят яш-шафиййя”, “Ял-умдя фит-тяфсир”, “Ял- Мцьни” (Ябу Яли Фарисинин “Ял-Изащ” ясяринин шярщи), “Ял-Мифтащ”, “Ял-Ъцмял”, “Ял-Явамил ял-мия”, “Китаб филяруз”, “Шярщ ял-Фатищя”, “Ят-Тятиммя фин-нящв” вя с. ясярляри вар. Яряб дилиндя шеирляр дя йазмышдыр. Шеирляриндя зяманядян шикайят мотивляри цстцнлцк тяшкил едир. Сялъуги вязири Низам цл-мцлкя мядщиййяси вар. Фяхряддин Рази, Сяккаки, Сядяддин Тяфтязани вя б.-нын ясярляриндя Ъ.-нин эцълц тясири щисс олунур.