Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  CÜT FUNKSİYA


  ЪЦТ ФУНКСИЙА – тяйин областындан олан щяр бир х цчцн ф(–х)=ф (х) шяртини юдяйян ф(х) функсийасы. Ъ.ф.-нын тяйин областы х=0 нюгтясиня нязярян симметрикдир. Мяс., х2, ъосх, лн│х│ – Ъ.ф.-лардыр. Ъ.ф.- нын графики ординат охуна нязярян симметрикдир. Ъ.ф.-нын ъями, фярги, щасили, гисмяти дя Ъ.ф.-дыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  CÜT FUNKSİYA


  ЪЦТ ФУНКСИЙА – тяйин областындан олан щяр бир х цчцн ф(–х)=ф (х) шяртини юдяйян ф(х) функсийасы. Ъ.ф.-нын тяйин областы х=0 нюгтясиня нязярян симметрикдир. Мяс., х2, ъосх, лн│х│ – Ъ.ф.-лардыр. Ъ.ф.- нын графики ординат охуна нязярян симметрикдир. Ъ.ф.-нын ъями, фярги, щасили, гисмяти дя Ъ.ф.-дыр.

  CÜT FUNKSİYA


  ЪЦТ ФУНКСИЙА – тяйин областындан олан щяр бир х цчцн ф(–х)=ф (х) шяртини юдяйян ф(х) функсийасы. Ъ.ф.-нын тяйин областы х=0 нюгтясиня нязярян симметрикдир. Мяс., х2, ъосх, лн│х│ – Ъ.ф.-лардыр. Ъ.ф.- нын графики ординат охуна нязярян симметрикдир. Ъ.ф.-нын ъями, фярги, щасили, гисмяти дя Ъ.ф.-дыр.