Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  CÜT QÜVVƏLƏR


  ЪЦТ ГЦВВЯЛЯР – бярк ъисмя тясир едян, мцтляг гиймятъя бярабяр олан вя якс тяряфляря паралел йюнялян (йяни П′= −П) ики П вя П′ гцввяляр системи. Ъ.г.- ин явязляйиъиси йохдур, йяни ону бир гцввя иля явяз етмяк (демяли, щям дя таразлашдырмаг) олмаз. Ъ.г.-ин тясир хятляри арасындакы л мясафяси онун голу адланыр. Бу гцввялярин бярк ъисмя тясири М вектор моменти иля характеризя олунур. Мцтляг гиймятъя Пл-я бярабяр олан М вектор моменти щярякят мцстявисиня перпендикулйар олуб еля тяряфя йюнялир ки, Ъ.г.-ин ямяля эятирдийи дюнмя, орадан саат ягряби щярякятинин якс истигамятиндя эюрцнцр (саь координат системиндя). Ъ.г.-ин ясас хцсусиййяти ондан ибарятдир ки, М моментини сабит сахладыгда бу гцввяляри мцстявинин истянилян йериня вя йа бу мцстявийя паралел мцстявийя кючцрдцкдя, щямчинин Ъ.г. мцтляг гиймятини вя голунун узунлуьуну дяйишдикдя онун верилян ъисмя олан тясири дяйишмир. Беляликля, Ъ.г. моментини ъисмин истянилян нюгтясиня тятбиг етмяк олар. Ейни бир ъисмя тятбиг едилян ейни М моментиня малик ики Ъ.г. бир-бириня механики еквивалентдир. Верилян бярк ъисмя тятбиг

   едилян истянилян Ъ.г. системи моменти бу Ъ.г. системинин моментляринин – векторларынын щяндяси ъяминя бярабяр олан бир ъцт гцввяйя механики еквивалентдир. Яэяр щяр щансы Ъ.г. системи моментляринин – векторларынын щяндяси ъями сыфра бярабярдирся, онда бу Ъ.г. системи таразлыгда олур.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  CÜT QÜVVƏLƏR


  ЪЦТ ГЦВВЯЛЯР – бярк ъисмя тясир едян, мцтляг гиймятъя бярабяр олан вя якс тяряфляря паралел йюнялян (йяни П′= −П) ики П вя П′ гцввяляр системи. Ъ.г.- ин явязляйиъиси йохдур, йяни ону бир гцввя иля явяз етмяк (демяли, щям дя таразлашдырмаг) олмаз. Ъ.г.-ин тясир хятляри арасындакы л мясафяси онун голу адланыр. Бу гцввялярин бярк ъисмя тясири М вектор моменти иля характеризя олунур. Мцтляг гиймятъя Пл-я бярабяр олан М вектор моменти щярякят мцстявисиня перпендикулйар олуб еля тяряфя йюнялир ки, Ъ.г.-ин ямяля эятирдийи дюнмя, орадан саат ягряби щярякятинин якс истигамятиндя эюрцнцр (саь координат системиндя). Ъ.г.-ин ясас хцсусиййяти ондан ибарятдир ки, М моментини сабит сахладыгда бу гцввяляри мцстявинин истянилян йериня вя йа бу мцстявийя паралел мцстявийя кючцрдцкдя, щямчинин Ъ.г. мцтляг гиймятини вя голунун узунлуьуну дяйишдикдя онун верилян ъисмя олан тясири дяйишмир. Беляликля, Ъ.г. моментини ъисмин истянилян нюгтясиня тятбиг етмяк олар. Ейни бир ъисмя тятбиг едилян ейни М моментиня малик ики Ъ.г. бир-бириня механики еквивалентдир. Верилян бярк ъисмя тятбиг

   едилян истянилян Ъ.г. системи моменти бу Ъ.г. системинин моментляринин – векторларынын щяндяси ъяминя бярабяр олан бир ъцт гцввяйя механики еквивалентдир. Яэяр щяр щансы Ъ.г. системи моментляринин – векторларынын щяндяси ъями сыфра бярабярдирся, онда бу Ъ.г. системи таразлыгда олур.

  CÜT QÜVVƏLƏR


  ЪЦТ ГЦВВЯЛЯР – бярк ъисмя тясир едян, мцтляг гиймятъя бярабяр олан вя якс тяряфляря паралел йюнялян (йяни П′= −П) ики П вя П′ гцввяляр системи. Ъ.г.- ин явязляйиъиси йохдур, йяни ону бир гцввя иля явяз етмяк (демяли, щям дя таразлашдырмаг) олмаз. Ъ.г.-ин тясир хятляри арасындакы л мясафяси онун голу адланыр. Бу гцввялярин бярк ъисмя тясири М вектор моменти иля характеризя олунур. Мцтляг гиймятъя Пл-я бярабяр олан М вектор моменти щярякят мцстявисиня перпендикулйар олуб еля тяряфя йюнялир ки, Ъ.г.-ин ямяля эятирдийи дюнмя, орадан саат ягряби щярякятинин якс истигамятиндя эюрцнцр (саь координат системиндя). Ъ.г.-ин ясас хцсусиййяти ондан ибарятдир ки, М моментини сабит сахладыгда бу гцввяляри мцстявинин истянилян йериня вя йа бу мцстявийя паралел мцстявийя кючцрдцкдя, щямчинин Ъ.г. мцтляг гиймятини вя голунун узунлуьуну дяйишдикдя онун верилян ъисмя олан тясири дяйишмир. Беляликля, Ъ.г. моментини ъисмин истянилян нюгтясиня тятбиг етмяк олар. Ейни бир ъисмя тятбиг едилян ейни М моментиня малик ики Ъ.г. бир-бириня механики еквивалентдир. Верилян бярк ъисмя тятбиг

   едилян истянилян Ъ.г. системи моменти бу Ъ.г. системинин моментляринин – векторларынын щяндяси ъяминя бярабяр олан бир ъцт гцввяйя механики еквивалентдир. Яэяр щяр щансы Ъ.г. системи моментляринин – векторларынын щяндяси ъями сыфра бярабярдирся, онда бу Ъ.г. системи таразлыгда олур.