Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  CÜTDIRNAQLILAR


  ЪЦТДЫРНАГЛЫЛАР (Артиодаътйла) – мямяли щейван дястяси. Отйейяндирляр. Характерик хцсусиййятляри ятрафларын ясас охунун 3-ъц вя 4-ъц бармагларын арасындан кечмясидир. Ятрафларында 3-ъц вя 4-ъц бармаглар галмышдыр (бир ъцт – ады да бурадандыр). 2-ъи вя 5-ъи бармаглар чох зяифдир вя йа итмишдир. Алт чянядя олан кюпяк дишляр чох вахт кясиъи дишляря охшайыр. Кясиъи вя кюпяк дишляр цст чянядя зяиф инкишаф етмишдир, бязи нювлярдя ися йохдур. Кюрпцъцк сцмцйц олмур. Мядя йа садя, йа да мцряккяб – чохкамералыдыр. 2 йарымдястяси вар: эювшямяйянляр (Нонруминантиа), эювшяйянляр (Руминантиа). Азярб.-да Ъ.-ын 8 нювц (чюлдонузу, даькечиси, Даьыстан туру, вящши гойун–муфлон, ъейран, ъцйцр, кюпэяр вя Гафгаз маралы) йашаыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  CÜTDIRNAQLILAR


  ЪЦТДЫРНАГЛЫЛАР (Артиодаътйла) – мямяли щейван дястяси. Отйейяндирляр. Характерик хцсусиййятляри ятрафларын ясас охунун 3-ъц вя 4-ъц бармагларын арасындан кечмясидир. Ятрафларында 3-ъц вя 4-ъц бармаглар галмышдыр (бир ъцт – ады да бурадандыр). 2-ъи вя 5-ъи бармаглар чох зяифдир вя йа итмишдир. Алт чянядя олан кюпяк дишляр чох вахт кясиъи дишляря охшайыр. Кясиъи вя кюпяк дишляр цст чянядя зяиф инкишаф етмишдир, бязи нювлярдя ися йохдур. Кюрпцъцк сцмцйц олмур. Мядя йа садя, йа да мцряккяб – чохкамералыдыр. 2 йарымдястяси вар: эювшямяйянляр (Нонруминантиа), эювшяйянляр (Руминантиа). Азярб.-да Ъ.-ын 8 нювц (чюлдонузу, даькечиси, Даьыстан туру, вящши гойун–муфлон, ъейран, ъцйцр, кюпэяр вя Гафгаз маралы) йашаыр.

  CÜTDIRNAQLILAR


  ЪЦТДЫРНАГЛЫЛАР (Артиодаътйла) – мямяли щейван дястяси. Отйейяндирляр. Характерик хцсусиййятляри ятрафларын ясас охунун 3-ъц вя 4-ъц бармагларын арасындан кечмясидир. Ятрафларында 3-ъц вя 4-ъц бармаглар галмышдыр (бир ъцт – ады да бурадандыр). 2-ъи вя 5-ъи бармаглар чох зяифдир вя йа итмишдир. Алт чянядя олан кюпяк дишляр чох вахт кясиъи дишляря охшайыр. Кясиъи вя кюпяк дишляр цст чянядя зяиф инкишаф етмишдир, бязи нювлярдя ися йохдур. Кюрпцъцк сцмцйц олмур. Мядя йа садя, йа да мцряккяб – чохкамералыдыр. 2 йарымдястяси вар: эювшямяйянляр (Нонруминантиа), эювшяйянляр (Руминантиа). Азярб.-да Ъ.-ын 8 нювц (чюлдонузу, даькечиси, Даьыстан туру, вящши гойун–муфлон, ъейран, ъцйцр, кюпэяр вя Гафгаз маралы) йашаыр.