Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  CÜTLƏŞMƏ

  ЪЦТЛЯШМЯ (лат. ъопулатио – бирляшмя) – 1) ъцтляшмя; копулйасийа органлары олан щейванларда ъинси ялагя (мяс., щаттерийа, сохулъанлар), щямчинин ъинси чохалма заманы копулйасийа органлары олмайан ики фярдин бирляшмяси. 2) Хариъи эюрцнцшъя демяк олар ки, az fяrqlяnяn vя ya щеч фярглянмяйян ъинсиййят щцъейряляринин (гаметляр), йахуд фярдлярин (ибтидаилярдя) бирляшмяси просеси (бах Изогамийа). Яэяр еркяк гамет диши гаметдян кяскин фярглянирся, онларын бирляшмя просеси майаланма адланыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  CÜTLƏŞMƏ

  ЪЦТЛЯШМЯ (лат. ъопулатио – бирляшмя) – 1) ъцтляшмя; копулйасийа органлары олан щейванларда ъинси ялагя (мяс., щаттерийа, сохулъанлар), щямчинин ъинси чохалма заманы копулйасийа органлары олмайан ики фярдин бирляшмяси. 2) Хариъи эюрцнцшъя демяк олар ки, az fяrqlяnяn vя ya щеч фярглянмяйян ъинсиййят щцъейряляринин (гаметляр), йахуд фярдлярин (ибтидаилярдя) бирляшмяси просеси (бах Изогамийа). Яэяр еркяк гамет диши гаметдян кяскин фярглянирся, онларын бирляшмя просеси майаланма адланыр.

  CÜTLƏŞMƏ

  ЪЦТЛЯШМЯ (лат. ъопулатио – бирляшмя) – 1) ъцтляшмя; копулйасийа органлары олан щейванларда ъинси ялагя (мяс., щаттерийа, сохулъанлар), щямчинин ъинси чохалма заманы копулйасийа органлары олмайан ики фярдин бирляшмяси. 2) Хариъи эюрцнцшъя демяк олар ки, az fяrqlяnяn vя ya щеч фярглянмяйян ъинсиййят щцъейряляринин (гаметляр), йахуд фярдлярин (ибтидаилярдя) бирляшмяси просеси (бах Изогамийа). Яэяр еркяк гамет диши гаметдян кяскин фярглянирся, онларын бирляшмя просеси майаланма адланыр.