Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  CÜTLƏŞMƏ XƏSTƏLİYİ


  ЪЦТЛЯШМЯ ХЯСТЯЛИЙИ – тякдырнаглыларын инвазион хястялийи. Тюрядиъиси Трйпаносома егуипердум ибтидаисидир. Хястялиyi хястя щейванлар йайыр. Йолухма, ясасян ъцтляшмя заманы баш верир. Яламятляри: ъинсиййят органларынын шишмяси, дяринин, синир системинин зядялянмяси; хроники хястя щейванларда додаьын, гулаьын парези вя ифлиъи, арыглама, анемийа. Мцалиъяси: наганын, новарсенол, сурмин вя антрисидин тятбиги. Профилактикасы: ъцтляшмя кампанийасындан яввял бцтцн айьыр вя мадйанлар клиники вя сероложи ъящятдян мцайиня едилир. Хястя вя сероложи реаксийасы мцсбят олан щейванлар йа тяърид олунуб мцалиъя едилир, йа да юлдцрцлцр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  CÜTLƏŞMƏ XƏSTƏLİYİ


  ЪЦТЛЯШМЯ ХЯСТЯЛИЙИ – тякдырнаглыларын инвазион хястялийи. Тюрядиъиси Трйпаносома егуипердум ибтидаисидир. Хястялиyi хястя щейванлар йайыр. Йолухма, ясасян ъцтляшмя заманы баш верир. Яламятляри: ъинсиййят органларынын шишмяси, дяринин, синир системинин зядялянмяси; хроники хястя щейванларда додаьын, гулаьын парези вя ифлиъи, арыглама, анемийа. Мцалиъяси: наганын, новарсенол, сурмин вя антрисидин тятбиги. Профилактикасы: ъцтляшмя кампанийасындан яввял бцтцн айьыр вя мадйанлар клиники вя сероложи ъящятдян мцайиня едилир. Хястя вя сероложи реаксийасы мцсбят олан щейванлар йа тяърид олунуб мцалиъя едилир, йа да юлдцрцлцр.

  CÜTLƏŞMƏ XƏSTƏLİYİ


  ЪЦТЛЯШМЯ ХЯСТЯЛИЙИ – тякдырнаглыларын инвазион хястялийи. Тюрядиъиси Трйпаносома егуипердум ибтидаисидир. Хястялиyi хястя щейванлар йайыр. Йолухма, ясасян ъцтляшмя заманы баш верир. Яламятляри: ъинсиййят органларынын шишмяси, дяринин, синир системинин зядялянмяси; хроники хястя щейванларда додаьын, гулаьын парези вя ифлиъи, арыглама, анемийа. Мцалиъяси: наганын, новарсенол, сурмин вя антрисидин тятбиги. Профилактикасы: ъцтляшмя кампанийасындан яввял бцтцн айьыр вя мадйанлар клиники вя сероложи ъящятдян мцайиня едилир. Хястя вя сероложи реаксийасы мцсбят олан щейванлар йа тяърид олунуб мцалиъя едилир, йа да юлдцрцлцр.