Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  CÜTLƏŞMƏ ORQANLARI


  ЪЦТЛЯШМЯ ОРГАНЛАРЫ (копулйасийа органлары) – щейванларда еркяйин сперманы дишинин бядяниня дахил едян, дишинин ися ону гябул едян органлары. Еркяклярин Ъ.о. щям дя (чох вахт) сперманы гыса, йахуд узун мцддят щяйат габилиййятли вязиййятиндя сахламаг цчцндцр. Ъ.о.-на йалныз дахилян майаланан щейванлар: бир чох гурдлар, молйусклар, буьумайаглылар, бязи балыглар, суда-гуруда йашайанлар, айагсыз сцрцнянляр (гаттерийалардан башга), бязи гушлар вя бцтцн мямялиляр маликдир. Ъинсиййят ахарларынын уъ щиссяляринин иштиракы иля йаранан ясл Ъ.о. вя копулйасийа функсийасы икинъидяряъяли олан, ъинсиййят системи иля анатомик яла- гядяр олмайан Ъ.о.-на айырд едилир. Еркяклярдя Ъ.о. функсийасыны хцсуси ихтисаслашмыш ятрафлар (хярчянэкимиляр вя щюрцмчякляр), цзэяъ чыхынтылары (балыглар), аьыз органлары (эяняляр, бювляр, бязи ганадсыз ъцъцляр), айагъыглар (башыайаглы молйусклар, бах Щектокотил) йериня йетирир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  CÜTLƏŞMƏ ORQANLARI


  ЪЦТЛЯШМЯ ОРГАНЛАРЫ (копулйасийа органлары) – щейванларда еркяйин сперманы дишинин бядяниня дахил едян, дишинин ися ону гябул едян органлары. Еркяклярин Ъ.о. щям дя (чох вахт) сперманы гыса, йахуд узун мцддят щяйат габилиййятли вязиййятиндя сахламаг цчцндцр. Ъ.о.-на йалныз дахилян майаланан щейванлар: бир чох гурдлар, молйусклар, буьумайаглылар, бязи балыглар, суда-гуруда йашайанлар, айагсыз сцрцнянляр (гаттерийалардан башга), бязи гушлар вя бцтцн мямялиляр маликдир. Ъинсиййят ахарларынын уъ щиссяляринин иштиракы иля йаранан ясл Ъ.о. вя копулйасийа функсийасы икинъидяряъяли олан, ъинсиййят системи иля анатомик яла- гядяр олмайан Ъ.о.-на айырд едилир. Еркяклярдя Ъ.о. функсийасыны хцсуси ихтисаслашмыш ятрафлар (хярчянэкимиляр вя щюрцмчякляр), цзэяъ чыхынтылары (балыглар), аьыз органлары (эяняляр, бювляр, бязи ганадсыз ъцъцляр), айагъыглар (башыайаглы молйусклар, бах Щектокотил) йериня йетирир.

  CÜTLƏŞMƏ ORQANLARI


  ЪЦТЛЯШМЯ ОРГАНЛАРЫ (копулйасийа органлары) – щейванларда еркяйин сперманы дишинин бядяниня дахил едян, дишинин ися ону гябул едян органлары. Еркяклярин Ъ.о. щям дя (чох вахт) сперманы гыса, йахуд узун мцддят щяйат габилиййятли вязиййятиндя сахламаг цчцндцр. Ъ.о.-на йалныз дахилян майаланан щейванлар: бир чох гурдлар, молйусклар, буьумайаглылар, бязи балыглар, суда-гуруда йашайанлар, айагсыз сцрцнянляр (гаттерийалардан башга), бязи гушлар вя бцтцн мямялиляр маликдир. Ъинсиййят ахарларынын уъ щиссяляринин иштиракы иля йаранан ясл Ъ.о. вя копулйасийа функсийасы икинъидяряъяли олан, ъинсиййят системи иля анатомик яла- гядяр олмайан Ъ.о.-на айырд едилир. Еркяклярдя Ъ.о. функсийасыны хцсуси ихтисаслашмыш ятрафлар (хярчянэкимиляр вя щюрцмчякляр), цзэяъ чыхынтылары (балыглар), аьыз органлары (эяняляр, бювляр, бязи ганадсыз ъцъцляр), айагъыглар (башыайаглы молйусклар, бах Щектокотил) йериня йетирир.