Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  ÇİNİ

  ЧИНИ (Чинин ады иля баьлыдыр) – су вя газ кечирмяйян сых гурулушлу керамика материалы. Суудмасы 0,5%-ядякдир. Адятян, аь рянэдя олур; назик тябягяси ишыьы кечирир. Бядии Ч. 4–5 ясрлярдя Чиндя мейдана эялмиш (цзяри нахышлы вазалар, гапаьында мяишят сящняляриндян ибарят щейкялтярашлыг тясвирляри олан сящянэ, бардаг вя с.), 7–13 ясрлярдя Асийа вя Авропа юлкяляриня йайылмышды. Чиндя гуш вя щейван формалы, сцд рянэли габлар, антик амфора типли, яждаща формасында гулплары олан вазалар, цзяри парлаг рянэли мина иля ишлянмиш мяишят габлары щазырланырды. Азярб.-да Ч.-дян щазырланмыш йерли мяишят мямулатлары 12–13 ясрлярдян мялумдур. 18–19 ясрлярдя бир чох юлкялярдя хцсуси Ч. з-длары тикилмишди. Ч. нарын цйцдцлмцш (бишяндя рянэи аьаран), эил, каолин (аь эил), кварс вя чюл шпаты гарышыьындан алынан йарымфабрикаты йцксяк темп-рда биширмякля ялдя олунур. Ч. йцксяк механики мющкямлийя, кимйяви вя термик давамлылыьа маликдир. Техникада вя тясяррцфатда ишлянян, цзц ширли вя ширсиз (бисквит) нювляри вар. Ч.-дян коррозийайадавамлы кимйа апаратлары, електрик вя радиотехника мямулатлары, йцксяккейфиййятли габлар, бядии-декоратив яшйалар, сантехника вя иншаат мямулатлары щазырланыр. Тяркибиндян асылы олараг йумшаг (каолинсиз) вя бярк Ч. нювляриня айрылыр. Эцндялик мяишятдя ишлядилян (габлар) вя техникада тятбиг едилян мямулатлар (електроизолйаторлар) бярк Ч.-дян, бядии
  мямулатларын щазырланмасында ися йумшагЧ.-дян истифадя олунур.

   Чини габ. 16 яср. Иран. Метрополитен-музей (Нйу-Йорк).

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  ÇİNİ

  ЧИНИ (Чинин ады иля баьлыдыр) – су вя газ кечирмяйян сых гурулушлу керамика материалы. Суудмасы 0,5%-ядякдир. Адятян, аь рянэдя олур; назик тябягяси ишыьы кечирир. Бядии Ч. 4–5 ясрлярдя Чиндя мейдана эялмиш (цзяри нахышлы вазалар, гапаьында мяишят сящняляриндян ибарят щейкялтярашлыг тясвирляри олан сящянэ, бардаг вя с.), 7–13 ясрлярдя Асийа вя Авропа юлкяляриня йайылмышды. Чиндя гуш вя щейван формалы, сцд рянэли габлар, антик амфора типли, яждаща формасында гулплары олан вазалар, цзяри парлаг рянэли мина иля ишлянмиш мяишят габлары щазырланырды. Азярб.-да Ч.-дян щазырланмыш йерли мяишят мямулатлары 12–13 ясрлярдян мялумдур. 18–19 ясрлярдя бир чох юлкялярдя хцсуси Ч. з-длары тикилмишди. Ч. нарын цйцдцлмцш (бишяндя рянэи аьаран), эил, каолин (аь эил), кварс вя чюл шпаты гарышыьындан алынан йарымфабрикаты йцксяк темп-рда биширмякля ялдя олунур. Ч. йцксяк механики мющкямлийя, кимйяви вя термик давамлылыьа маликдир. Техникада вя тясяррцфатда ишлянян, цзц ширли вя ширсиз (бисквит) нювляри вар. Ч.-дян коррозийайадавамлы кимйа апаратлары, електрик вя радиотехника мямулатлары, йцксяккейфиййятли габлар, бядии-декоратив яшйалар, сантехника вя иншаат мямулатлары щазырланыр. Тяркибиндян асылы олараг йумшаг (каолинсиз) вя бярк Ч. нювляриня айрылыр. Эцндялик мяишятдя ишлядилян (габлар) вя техникада тятбиг едилян мямулатлар (електроизолйаторлар) бярк Ч.-дян, бядии
  мямулатларын щазырланмасында ися йумшагЧ.-дян истифадя олунур.

   Чини габ. 16 яср. Иран. Метрополитен-музей (Нйу-Йорк).

  ÇİNİ

  ЧИНИ (Чинин ады иля баьлыдыр) – су вя газ кечирмяйян сых гурулушлу керамика материалы. Суудмасы 0,5%-ядякдир. Адятян, аь рянэдя олур; назик тябягяси ишыьы кечирир. Бядии Ч. 4–5 ясрлярдя Чиндя мейдана эялмиш (цзяри нахышлы вазалар, гапаьында мяишят сящняляриндян ибарят щейкялтярашлыг тясвирляри олан сящянэ, бардаг вя с.), 7–13 ясрлярдя Асийа вя Авропа юлкяляриня йайылмышды. Чиндя гуш вя щейван формалы, сцд рянэли габлар, антик амфора типли, яждаща формасында гулплары олан вазалар, цзяри парлаг рянэли мина иля ишлянмиш мяишят габлары щазырланырды. Азярб.-да Ч.-дян щазырланмыш йерли мяишят мямулатлары 12–13 ясрлярдян мялумдур. 18–19 ясрлярдя бир чох юлкялярдя хцсуси Ч. з-длары тикилмишди. Ч. нарын цйцдцлмцш (бишяндя рянэи аьаран), эил, каолин (аь эил), кварс вя чюл шпаты гарышыьындан алынан йарымфабрикаты йцксяк темп-рда биширмякля ялдя олунур. Ч. йцксяк механики мющкямлийя, кимйяви вя термик давамлылыьа маликдир. Техникада вя тясяррцфатда ишлянян, цзц ширли вя ширсиз (бисквит) нювляри вар. Ч.-дян коррозийайадавамлы кимйа апаратлары, електрик вя радиотехника мямулатлары, йцксяккейфиййятли габлар, бядии-декоратив яшйалар, сантехника вя иншаат мямулатлары щазырланыр. Тяркибиндян асылы олараг йумшаг (каолинсиз) вя бярк Ч. нювляриня айрылыр. Эцндялик мяишятдя ишлядилян (габлар) вя техникада тятбиг едилян мямулатлар (електроизолйаторлар) бярк Ч.-дян, бядии
  мямулатларын щазырланмасында ися йумшагЧ.-дян истифадя олунур.

   Чини габ. 16 яср. Иран. Метрополитен-музей (Нйу-Йорк).