Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BİNNİQ Gerd


  БИННИГ (Бинниэ) Эерд (д.20.7.1947, Франкфурт-Майн) – алман физики. Франкфурт Ун-тини битириб вя орада докторлуг дяряъяси алыб (1978). Нобел мцк. лауреаты (1986, Щ. Рорерля бирликдя). 1978 илдян Сцрихдя ИБМ фирмасынын елми тядгигат лабораторийасында ишляйир. Ясас тядгигатлары ашаьы темп-рлар физикасына, маддянин гурулушунун вя сятщ щадисяляринин юйрянилмясиня аиддир. Щ. Рорерля бирlikdя 108 дяфя бюйцдян, сканерляшдирян тунел микроскопу ихтира етмиш вя гурмушдур (1982). Башгалары иля бирликдя бярк ъисмлярин сятщини атом айырдетмяси иля юйрянмяйя имкан верян атом-эцъ микроскопуну ихтира едиб (1986).

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BİNNİQ Gerd


  БИННИГ (Бинниэ) Эерд (д.20.7.1947, Франкфурт-Майн) – алман физики. Франкфурт Ун-тини битириб вя орада докторлуг дяряъяси алыб (1978). Нобел мцк. лауреаты (1986, Щ. Рорерля бирликдя). 1978 илдян Сцрихдя ИБМ фирмасынын елми тядгигат лабораторийасында ишляйир. Ясас тядгигатлары ашаьы темп-рлар физикасына, маддянин гурулушунун вя сятщ щадисяляринин юйрянилмясиня аиддир. Щ. Рорерля бирlikdя 108 дяфя бюйцдян, сканерляшдирян тунел микроскопу ихтира етмиш вя гурмушдур (1982). Башгалары иля бирликдя бярк ъисмлярин сятщини атом айырдетмяси иля юйрянмяйя имкан верян атом-эцъ микроскопуну ихтира едиб (1986).

  BİNNİQ Gerd


  БИННИГ (Бинниэ) Эерд (д.20.7.1947, Франкфурт-Майн) – алман физики. Франкфурт Ун-тини битириб вя орада докторлуг дяряъяси алыб (1978). Нобел мцк. лауреаты (1986, Щ. Рорерля бирликдя). 1978 илдян Сцрихдя ИБМ фирмасынын елми тядгигат лабораторийасында ишляйир. Ясас тядгигатлары ашаьы темп-рлар физикасына, маддянин гурулушунун вя сятщ щадисяляринин юйрянилмясиня аиддир. Щ. Рорерля бирlikdя 108 дяфя бюйцдян, сканерляшдирян тунел микроскопу ихтира етмиш вя гурмушдур (1982). Башгалары иля бирликдя бярк ъисмлярин сятщини атом айырдетмяси иля юйрянмяйя имкан верян атом-эцъ микроскопуну ихтира едиб (1986).