Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  ÇAĞANƏ

  ЧАЬАНЯ – каманла чалынан симли мусиги аляти; касайабянзяр дярин чанаьы, 3–4 сими олмушдур. Ч. типли симли мусиги аляти Эцръцстан вя Даьыстанда да эениш йайылмышды. Орта яср классик шаирлярин (Гятран Тябризи) ясярляриндя зярб мусиги аляти кими дя ады чякилир. Ч. аляти мусигишцнас М. Кяримов тяряфиндян 20 ясрин сонларын да бярпа едил миш вя гядим мусиги алятляри ансамблында истифадя олунур.

  Чаьаня.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  ÇAĞANƏ

  ЧАЬАНЯ – каманла чалынан симли мусиги аляти; касайабянзяр дярин чанаьы, 3–4 сими олмушдур. Ч. типли симли мусиги аляти Эцръцстан вя Даьыстанда да эениш йайылмышды. Орта яср классик шаирлярин (Гятран Тябризи) ясярляриндя зярб мусиги аляти кими дя ады чякилир. Ч. аляти мусигишцнас М. Кяримов тяряфиндян 20 ясрин сонларын да бярпа едил миш вя гядим мусиги алятляри ансамблында истифадя олунур.

  Чаьаня.

  ÇAĞANƏ

  ЧАЬАНЯ – каманла чалынан симли мусиги аляти; касайабянзяр дярин чанаьы, 3–4 сими олмушдур. Ч. типли симли мусиги аляти Эцръцстан вя Даьыстанда да эениш йайылмышды. Орта яср классик шаирлярин (Гятран Тябризи) ясярляриндя зярб мусиги аляти кими дя ады чякилир. Ч. аляти мусигишцнас М. Кяримов тяряфиндян 20 ясрин сонларын да бярпа едил миш вя гядим мусиги алятляри ансамблында истифадя олунур.

  Чаьаня.