Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BAĞLAMA

         БАЬЛАМА, д и л ч и л и к д я – тяркиби хябярин грамматик яламят (предикатлыг) билдирян вя мцбтяда иля узлашан щиссясиндян ибарят кюмякчи фел. Цч нювц вар: яшйави Б.-лар тяркиби хябярдя Б. функсийасы дашыйан там мяналы феллярдир; беля фелляр айрылыгда мцстягил сюз щесаб олунур (мяс., баьламаг, билмяк); мцъярряд Б.-лар мцъярряд фелля ифадя олунан Б.-лардыр (мяс., “иди”, “имиш”); предикатив Б.-лар сабит формалы Б. функсийасы дашыйан явязликлярдир (мяс., бу мяним каьызларым. Бу да мян. Будур мясяля).
         Яд.: Щ ц с е й н з а д я М. Мцасир Азярбайъан дили. Щ. 3, Б., 1983; А д и л о в М.И., В е р д и й е в а З.Н., А ь а й е в а Ф.М. Изащлы дилчилик терминляри. Б., 1989.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BAĞLAMA

         БАЬЛАМА, д и л ч и л и к д я – тяркиби хябярин грамматик яламят (предикатлыг) билдирян вя мцбтяда иля узлашан щиссясиндян ибарят кюмякчи фел. Цч нювц вар: яшйави Б.-лар тяркиби хябярдя Б. функсийасы дашыйан там мяналы феллярдир; беля фелляр айрылыгда мцстягил сюз щесаб олунур (мяс., баьламаг, билмяк); мцъярряд Б.-лар мцъярряд фелля ифадя олунан Б.-лардыр (мяс., “иди”, “имиш”); предикатив Б.-лар сабит формалы Б. функсийасы дашыйан явязликлярдир (мяс., бу мяним каьызларым. Бу да мян. Будур мясяля).
         Яд.: Щ ц с е й н з а д я М. Мцасир Азярбайъан дили. Щ. 3, Б., 1983; А д и л о в М.И., В е р д и й е в а З.Н., А ь а й е в а Ф.М. Изащлы дилчилик терминляри. Б., 1989.

  BAĞLAMA

         БАЬЛАМА, д и л ч и л и к д я – тяркиби хябярин грамматик яламят (предикатлыг) билдирян вя мцбтяда иля узлашан щиссясиндян ибарят кюмякчи фел. Цч нювц вар: яшйави Б.-лар тяркиби хябярдя Б. функсийасы дашыйан там мяналы феллярдир; беля фелляр айрылыгда мцстягил сюз щесаб олунур (мяс., баьламаг, билмяк); мцъярряд Б.-лар мцъярряд фелля ифадя олунан Б.-лардыр (мяс., “иди”, “имиш”); предикатив Б.-лар сабит формалы Б. функсийасы дашыйан явязликлярдир (мяс., бу мяним каьызларым. Бу да мян. Будур мясяля).
         Яд.: Щ ц с е й н з а д я М. Мцасир Азярбайъан дили. Щ. 3, Б., 1983; А д и л о в М.И., В е р д и й е в а З.Н., А ь а й е в а Ф.М. Изащлы дилчилик терминляри. Б., 1989.