Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  ÇAHARLAR

  ЧАЩАРЛАР (монгол дилиндя “нюкяр”, “ханын мцшайиятчиси”, “горуйуъу”) – Чиндя монголларын тяркибиндя субетник груп. Синтсзйан-Уйьур вя Дахили Монголустан мухтар р-нларында йашайырлар. Сайлары Чиндя 12 мин няфярдир. Монголустанда йашайан 3 мин чащар халхаларла гайнайыб-гарышмышдыр. Монгол дилинин диалектиндя данышырлар. Етноним 13 ясрдян мялумдур. Яввялляр сосиал груп олан Ч. сонралар етноса чеврилмишляр. Чащар ханлыьы Дахили Монголустанын эцълц дювлятляриндян бири олмуш, 17 ясрдя Чинин тяркибиня дахил едилмишдир. Мядяниййятляригоншу монгол групларына йахындыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  ÇAHARLAR

  ЧАЩАРЛАР (монгол дилиндя “нюкяр”, “ханын мцшайиятчиси”, “горуйуъу”) – Чиндя монголларын тяркибиндя субетник груп. Синтсзйан-Уйьур вя Дахили Монголустан мухтар р-нларында йашайырлар. Сайлары Чиндя 12 мин няфярдир. Монголустанда йашайан 3 мин чащар халхаларла гайнайыб-гарышмышдыр. Монгол дилинин диалектиндя данышырлар. Етноним 13 ясрдян мялумдур. Яввялляр сосиал груп олан Ч. сонралар етноса чеврилмишляр. Чащар ханлыьы Дахили Монголустанын эцълц дювлятляриндян бири олмуш, 17 ясрдя Чинин тяркибиня дахил едилмишдир. Мядяниййятляригоншу монгол групларына йахындыр.

  ÇAHARLAR

  ЧАЩАРЛАР (монгол дилиндя “нюкяр”, “ханын мцшайиятчиси”, “горуйуъу”) – Чиндя монголларын тяркибиндя субетник груп. Синтсзйан-Уйьур вя Дахили Монголустан мухтар р-нларында йашайырлар. Сайлары Чиндя 12 мин няфярдир. Монголустанда йашайан 3 мин чащар халхаларла гайнайыб-гарышмышдыр. Монгол дилинин диалектиндя данышырлар. Етноним 13 ясрдян мялумдур. Яввялляр сосиал груп олан Ч. сонралар етноса чеврилмишляр. Чащар ханлыьы Дахили Монголустанын эцълц дювлятляриндян бири олмуш, 17 ясрдя Чинин тяркибиня дахил едилмишдир. Мядяниййятляригоншу монгол групларына йахындыр.