Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  ÇAHARYEK

  ЧАЩАРЙЕК, чарйек (фар. –  дюрддя бир) – орта ясрлярдя бязи Йахын Шярг юлкяляриндя, о ъцмлядян Азярб.-да верэи. Торпаг  сащибинин хейриня натура шяклиндя топланылырды. Мигдары иъаряйя верилмиш якин сащяляриндя йетишдирилян мящсулун дюрддя бири щяъминдя иди. Сяфявиляр дюврцндя эениш йайылмышды. Ханлыглар дюврцндя бящря, малъящят ады иля дя топланылырды.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  ÇAHARYEK

  ЧАЩАРЙЕК, чарйек (фар. –  дюрддя бир) – орта ясрлярдя бязи Йахын Шярг юлкяляриндя, о ъцмлядян Азярб.-да верэи. Торпаг  сащибинин хейриня натура шяклиндя топланылырды. Мигдары иъаряйя верилмиш якин сащяляриндя йетишдирилян мящсулун дюрддя бири щяъминдя иди. Сяфявиляр дюврцндя эениш йайылмышды. Ханлыглар дюврцндя бящря, малъящят ады иля дя топланылырды.

  ÇAHARYEK

  ЧАЩАРЙЕК, чарйек (фар. –  дюрддя бир) – орта ясрлярдя бязи Йахын Шярг юлкяляриндя, о ъцмлядян Азярб.-да верэи. Торпаг  сащибинин хейриня натура шяклиндя топланылырды. Мигдары иъаряйя верилмиш якин сащяляриндя йетишдирилян мящсулун дюрддя бири щяъминдя иди. Сяфявиляр дюврцндя эениш йайылмышды. Ханлыглар дюврцндя бящря, малъящят ады иля дя топланылырды.