Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  ÇJOU ENLAY

  ЧЖÓУ ЕНЛÁЙ (5.3.1898, Чжетсзйан яйаляти, Шассин – 8.1.1976, Пекин) – Чин дювлят вя сийаси хадими. Мцлкядар аилясиндя доьулмушдур. Тйантсзиндя Нанкай Ун-тинин тялябясикян “4 май” щярякатында иштирак етмишдир (1919). 1920–24 иллярдя Франса вя Алманийада ишлямиш вя тящсил алмышдыр. 1927 илдян ЧКП МК цзвц, 1928 илдян ЧКП МК Сийаси Бцросунун цзвц, 1934–56 иллярдя ЧКП МК катиби; 1937–45 иллярдя Гоминдан щюкумятиндя ЧКП МК-нын нцмайяндяси иди. 1949–54 иллярдя ЧХР Дювлят Инзибати Шурасынын баш назири, 1949–58 иллярдя ЧХР хариъи ишляр назири, 1954 илдян ЧХР Дювлят Шурасынын баш назири олмушдур. 1956 илдян ЧКП МК Сийаси Бцросу Даими Комитясинин цзвц, 1956–66 иллярдя вя 1973 илдян ЧКП МК сядринин мцавини иди.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  ÇJOU ENLAY

  ЧЖÓУ ЕНЛÁЙ (5.3.1898, Чжетсзйан яйаляти, Шассин – 8.1.1976, Пекин) – Чин дювлят вя сийаси хадими. Мцлкядар аилясиндя доьулмушдур. Тйантсзиндя Нанкай Ун-тинин тялябясикян “4 май” щярякатында иштирак етмишдир (1919). 1920–24 иллярдя Франса вя Алманийада ишлямиш вя тящсил алмышдыр. 1927 илдян ЧКП МК цзвц, 1928 илдян ЧКП МК Сийаси Бцросунун цзвц, 1934–56 иллярдя ЧКП МК катиби; 1937–45 иллярдя Гоминдан щюкумятиндя ЧКП МК-нын нцмайяндяси иди. 1949–54 иллярдя ЧХР Дювлят Инзибати Шурасынын баш назири, 1949–58 иллярдя ЧХР хариъи ишляр назири, 1954 илдян ЧХР Дювлят Шурасынын баш назири олмушдур. 1956 илдян ЧКП МК Сийаси Бцросу Даими Комитясинин цзвц, 1956–66 иллярдя вя 1973 илдян ЧКП МК сядринин мцавини иди.

  ÇJOU ENLAY

  ЧЖÓУ ЕНЛÁЙ (5.3.1898, Чжетсзйан яйаляти, Шассин – 8.1.1976, Пекин) – Чин дювлят вя сийаси хадими. Мцлкядар аилясиндя доьулмушдур. Тйантсзиндя Нанкай Ун-тинин тялябясикян “4 май” щярякатында иштирак етмишдир (1919). 1920–24 иллярдя Франса вя Алманийада ишлямиш вя тящсил алмышдыр. 1927 илдян ЧКП МК цзвц, 1928 илдян ЧКП МК Сийаси Бцросунун цзвц, 1934–56 иллярдя ЧКП МК катиби; 1937–45 иллярдя Гоминдан щюкумятиндя ЧКП МК-нын нцмайяндяси иди. 1949–54 иллярдя ЧХР Дювлят Инзибати Шурасынын баш назири, 1949–58 иллярдя ЧХР хариъи ишляр назири, 1954 илдян ЧХР Дювлят Шурасынын баш назири олмушдур. 1956 илдян ЧКП МК Сийаси Бцросу Даими Комитясинин цзвц, 1956–66 иллярдя вя 1973 илдян ЧКП МК сядринин мцавини иди.