Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  ÇJUN KUY

  ЧЖУН КУЙ – Чин мифолоэийасында иблислярин щюкмдары. Ч.К. суряти, ещтимал ки, узаг кечмишдя (е.я. 7–6 ясрлярдян эеъ олмайараг) мейдана эялмиш вя илк вахтлар шафталы аьаъындан дцзялдилмиш, шяр гцввяляри гован топпузла ассосиасийа олунурду (бязи шярщляря эюря, чжун вя куй “топпуз” мянасыны верир). Орта ясрлярдя ону иблислярин щюкмдарынын антропоморф суряти явяз етмишдир. Орта ясрляр рявайятиня эюря, император Мин-хуан [712–756] йухуда бюйцк иблисин балаъа иблисин эюзцнц чыхармасыны вя удмасыны эюрцр. Бюйцк иблис императорун суалына ъаваб олараг юзцнцн сарай имтащанларында кясилмиш вя ялащязрят наминя иблисляри мящв етмяйя анд ичмиш Ч.К. олдуьуну билдирир. Йухудан ойанан щюкмдар мяшщур ряссам У Даотсзыйа онун щекайяси ясасында Ч.К.-ун шяклини чякмяйи ямр едир. О, сон дяряъя усталыгла тапшырыьы йериня йетирир. Бундан сонра иблисляри тутан Ч.К.-ун рясмини киноварла (инанъа эюря, бу бойа 

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  ÇJUN KUY

  ЧЖУН КУЙ – Чин мифолоэийасында иблислярин щюкмдары. Ч.К. суряти, ещтимал ки, узаг кечмишдя (е.я. 7–6 ясрлярдян эеъ олмайараг) мейдана эялмиш вя илк вахтлар шафталы аьаъындан дцзялдилмиш, шяр гцввяляри гован топпузла ассосиасийа олунурду (бязи шярщляря эюря, чжун вя куй “топпуз” мянасыны верир). Орта ясрлярдя ону иблислярин щюкмдарынын антропоморф суряти явяз етмишдир. Орта ясрляр рявайятиня эюря, император Мин-хуан [712–756] йухуда бюйцк иблисин балаъа иблисин эюзцнц чыхармасыны вя удмасыны эюрцр. Бюйцк иблис императорун суалына ъаваб олараг юзцнцн сарай имтащанларында кясилмиш вя ялащязрят наминя иблисляри мящв етмяйя анд ичмиш Ч.К. олдуьуну билдирир. Йухудан ойанан щюкмдар мяшщур ряссам У Даотсзыйа онун щекайяси ясасында Ч.К.-ун шяклини чякмяйи ямр едир. О, сон дяряъя усталыгла тапшырыьы йериня йетирир. Бундан сонра иблисляри тутан Ч.К.-ун рясмини киноварла (инанъа эюря, бу бойа 

  ÇJUN KUY

  ЧЖУН КУЙ – Чин мифолоэийасында иблислярин щюкмдары. Ч.К. суряти, ещтимал ки, узаг кечмишдя (е.я. 7–6 ясрлярдян эеъ олмайараг) мейдана эялмиш вя илк вахтлар шафталы аьаъындан дцзялдилмиш, шяр гцввяляри гован топпузла ассосиасийа олунурду (бязи шярщляря эюря, чжун вя куй “топпуз” мянасыны верир). Орта ясрлярдя ону иблислярин щюкмдарынын антропоморф суряти явяз етмишдир. Орта ясрляр рявайятиня эюря, император Мин-хуан [712–756] йухуда бюйцк иблисин балаъа иблисин эюзцнц чыхармасыны вя удмасыны эюрцр. Бюйцк иблис императорун суалына ъаваб олараг юзцнцн сарай имтащанларында кясилмиш вя ялащязрят наминя иблисляри мящв етмяйя анд ичмиш Ч.К. олдуьуну билдирир. Йухудан ойанан щюкмдар мяшщур ряссам У Даотсзыйа онун щекайяси ясасында Ч.К.-ун шяклини чякмяйи ямр едир. О, сон дяряъя усталыгла тапшырыьы йериня йетирир. Бундан сонра иблисляри тутан Ч.К.-ун рясмини киноварла (инанъа эюря, бу бойа