Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  ARKADİYA

  АРКÁДИЙА (йун. Άρκαδία – “айылар юлкяси”) – Пелопоннес й-а-нын (Йунаныстан) мяркязи даьлыг щиссясиндя гядим вил. А.-нын йерли ящалиси дори истиласына уьрамайан  ахайлардан  ибарят  иди. Е.я. 371 илдя Фива сяркярдяси Епаминонд Мегалополис ш.-ни салараг А.-да мяркязляшдирилмиш иъма бирлийи (тезликля даьылды) йаратды. Еллинизм дюврцндя А.нын шящярляри мцщцм сийаси ящямиййятя малик иди. Е.я. 3 ясрдя Ахаййа иттифагына дахил олмушду.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  ARKADİYA

  АРКÁДИЙА (йун. Άρκαδία – “айылар юлкяси”) – Пелопоннес й-а-нын (Йунаныстан) мяркязи даьлыг щиссясиндя гядим вил. А.-нын йерли ящалиси дори истиласына уьрамайан  ахайлардан  ибарят  иди. Е.я. 371 илдя Фива сяркярдяси Епаминонд Мегалополис ш.-ни салараг А.-да мяркязляшдирилмиш иъма бирлийи (тезликля даьылды) йаратды. Еллинизм дюврцндя А.нын шящярляри мцщцм сийаси ящямиййятя малик иди. Е.я. 3 ясрдя Ахаййа иттифагына дахил олмушду.

  ARKADİYA

  АРКÁДИЙА (йун. Άρκαδία – “айылар юлкяси”) – Пелопоннес й-а-нын (Йунаныстан) мяркязи даьлыг щиссясиндя гядим вил. А.-нын йерли ящалиси дори истиласына уьрамайан  ахайлардан  ибарят  иди. Е.я. 371 илдя Фива сяркярдяси Епаминонд Мегалополис ш.-ни салараг А.-да мяркязляшдирилмиш иъма бирлийи (тезликля даьылды) йаратды. Еллинизм дюврцндя А.нын шящярляри мцщцм сийаси ящямиййятя малик иди. Е.я. 3 ясрдя Ахаййа иттифагына дахил олмушду.