Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  ÇALDIRAN VURUŞMASI (1514)

  ЧАЛДЫРАН ВУРУШМАСЫ (1514) – Сяфявилярля Османлылар арасында Чалдыран дцзцндя (Маку ш. йахынлыьында) баш вермишдир. Сяфявиляр дювлятинин эцълянмяси Османлы империйасыны наращат едирди. Щяля 1504 илдя султан ЫЫ Бяйазид [1481– 1512] Сяфявиляр дювлятини таныса да, османлылар Азярб.-ы вя диэяр гоншу юлкяляри ишьал етмяк ниййятиндян ял чякмямишдиляр. Сяфявилярля мцщарибя тягдириндя Османлы империйасы яразисиндя йашайан гызылбашларын архада цсйан галдыраъагларындан чякинян султан Ы Сялим [1512–20] онлардан тягр. 40 минини едам вя сцрэцн етдирди. Тягр. 300 топдан, тцфянэля силащ- ланмыш йеничяри дястяляриндян вя с. гошун нювляриндян ибарят османлы ордусу август айында Сяфявиляр дювлятинин яразисиня сохулду. Августун 23-дя баш верян дюйцшдя щяр ики тяряф аьыр иткийя мяруз галды. Османлы ордусунун саь ъинащына Анадолу бяйлярбяйиси Синан паша, сол ъинащына ися Румели бяйлярбяйиси Щясян паша команданлыг едирди. Бир-бириня зянъирля баьланмыш топлар вя йеничяри дястяляри мяркяздя йерляшдирилмишди. Щеч бир одлу силащы вя топу олмайан гызылбаш ордусу сайъа османлылардан хейли аз иди. Мцщарибяйя кифайят гядяр щазырлашмайан Ы Шащ Исмайыл йахын адамларынын мяслящятиня бахмайараг, дцшмяни гяфлятян йахалайараг мяьлубиййятя уьратмаг цчцн эюзлянилмядян щцъум етмякдян бойун гачырды. Сяфяви ордусунун саь ъинащына Дурмуш хан Шамлы, сол ъинащына ися Мящяммяд хан Устаълы команданлыг едирди. Ы Шащ Исмайыл тякбятяк дюйцшдя османлы пящляваны Яли бяй Мялгуъ оьлуну гылынъдан кечирди. Лакин османлы пийадасыны эери отурдан гызылбаш сцвариси дцшмян топларынын атяшиня мяруз галды. Йараланмыш Ы Шащ Исмайыл юлкянин ичяриляриня доьру чякилди. Мяьлубиййятя уьрайан гызылбашлар Мящяммяд хан Устаълы, Сару Пиря Устаълы, Щцсейн бяй Ляля Шамлы, Хадим бяй Хцлафя, османлылар ися Щясян паша, Мялгуъ оьлу, Цвейс бяй, Сцлейман бяй кими сяркярдялярини итирдиляр. Щцъума кечян османлы гошуну Хой, Мярянд вя Тябризи тутду. Лакин османлы ордусунда мцщарибяни давам етдирмяк ялейщиня наразы ящвали-рущиййя йарандыьындан султан Ы Сялим Тябриздя ъями алты эцн галдыгдан сонра шящяри тярк етди. Султан Ы Сялим эери чякиляркян бир нечя мин сяняткар аилясини Истанбула кючцрдц. Чалдырандакы мяьлу- биййят Сяфявиляр дювлятинин щярби-сийаси нцфузуна аьыр зярбя вурду.

  Чалдыран вурушмасы (1514). Чещелсцтун сарайында (Исфащан) дивар рясми. 1647 ил.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  ÇALDIRAN VURUŞMASI (1514)

  ЧАЛДЫРАН ВУРУШМАСЫ (1514) – Сяфявилярля Османлылар арасында Чалдыран дцзцндя (Маку ш. йахынлыьында) баш вермишдир. Сяфявиляр дювлятинин эцълянмяси Османлы империйасыны наращат едирди. Щяля 1504 илдя султан ЫЫ Бяйазид [1481– 1512] Сяфявиляр дювлятини таныса да, османлылар Азярб.-ы вя диэяр гоншу юлкяляри ишьал етмяк ниййятиндян ял чякмямишдиляр. Сяфявилярля мцщарибя тягдириндя Османлы империйасы яразисиндя йашайан гызылбашларын архада цсйан галдыраъагларындан чякинян султан Ы Сялим [1512–20] онлардан тягр. 40 минини едам вя сцрэцн етдирди. Тягр. 300 топдан, тцфянэля силащ- ланмыш йеничяри дястяляриндян вя с. гошун нювляриндян ибарят османлы ордусу август айында Сяфявиляр дювлятинин яразисиня сохулду. Августун 23-дя баш верян дюйцшдя щяр ики тяряф аьыр иткийя мяруз галды. Османлы ордусунун саь ъинащына Анадолу бяйлярбяйиси Синан паша, сол ъинащына ися Румели бяйлярбяйиси Щясян паша команданлыг едирди. Бир-бириня зянъирля баьланмыш топлар вя йеничяри дястяляри мяркяздя йерляшдирилмишди. Щеч бир одлу силащы вя топу олмайан гызылбаш ордусу сайъа османлылардан хейли аз иди. Мцщарибяйя кифайят гядяр щазырлашмайан Ы Шащ Исмайыл йахын адамларынын мяслящятиня бахмайараг, дцшмяни гяфлятян йахалайараг мяьлубиййятя уьратмаг цчцн эюзлянилмядян щцъум етмякдян бойун гачырды. Сяфяви ордусунун саь ъинащына Дурмуш хан Шамлы, сол ъинащына ися Мящяммяд хан Устаълы команданлыг едирди. Ы Шащ Исмайыл тякбятяк дюйцшдя османлы пящляваны Яли бяй Мялгуъ оьлуну гылынъдан кечирди. Лакин османлы пийадасыны эери отурдан гызылбаш сцвариси дцшмян топларынын атяшиня мяруз галды. Йараланмыш Ы Шащ Исмайыл юлкянин ичяриляриня доьру чякилди. Мяьлубиййятя уьрайан гызылбашлар Мящяммяд хан Устаълы, Сару Пиря Устаълы, Щцсейн бяй Ляля Шамлы, Хадим бяй Хцлафя, османлылар ися Щясян паша, Мялгуъ оьлу, Цвейс бяй, Сцлейман бяй кими сяркярдялярини итирдиляр. Щцъума кечян османлы гошуну Хой, Мярянд вя Тябризи тутду. Лакин османлы ордусунда мцщарибяни давам етдирмяк ялейщиня наразы ящвали-рущиййя йарандыьындан султан Ы Сялим Тябриздя ъями алты эцн галдыгдан сонра шящяри тярк етди. Султан Ы Сялим эери чякиляркян бир нечя мин сяняткар аилясини Истанбула кючцрдц. Чалдырандакы мяьлу- биййят Сяфявиляр дювлятинин щярби-сийаси нцфузуна аьыр зярбя вурду.

  Чалдыран вурушмасы (1514). Чещелсцтун сарайында (Исфащан) дивар рясми. 1647 ил.

  ÇALDIRAN VURUŞMASI (1514)

  ЧАЛДЫРАН ВУРУШМАСЫ (1514) – Сяфявилярля Османлылар арасында Чалдыран дцзцндя (Маку ш. йахынлыьында) баш вермишдир. Сяфявиляр дювлятинин эцълянмяси Османлы империйасыны наращат едирди. Щяля 1504 илдя султан ЫЫ Бяйазид [1481– 1512] Сяфявиляр дювлятини таныса да, османлылар Азярб.-ы вя диэяр гоншу юлкяляри ишьал етмяк ниййятиндян ял чякмямишдиляр. Сяфявилярля мцщарибя тягдириндя Османлы империйасы яразисиндя йашайан гызылбашларын архада цсйан галдыраъагларындан чякинян султан Ы Сялим [1512–20] онлардан тягр. 40 минини едам вя сцрэцн етдирди. Тягр. 300 топдан, тцфянэля силащ- ланмыш йеничяри дястяляриндян вя с. гошун нювляриндян ибарят османлы ордусу август айында Сяфявиляр дювлятинин яразисиня сохулду. Августун 23-дя баш верян дюйцшдя щяр ики тяряф аьыр иткийя мяруз галды. Османлы ордусунун саь ъинащына Анадолу бяйлярбяйиси Синан паша, сол ъинащына ися Румели бяйлярбяйиси Щясян паша команданлыг едирди. Бир-бириня зянъирля баьланмыш топлар вя йеничяри дястяляри мяркяздя йерляшдирилмишди. Щеч бир одлу силащы вя топу олмайан гызылбаш ордусу сайъа османлылардан хейли аз иди. Мцщарибяйя кифайят гядяр щазырлашмайан Ы Шащ Исмайыл йахын адамларынын мяслящятиня бахмайараг, дцшмяни гяфлятян йахалайараг мяьлубиййятя уьратмаг цчцн эюзлянилмядян щцъум етмякдян бойун гачырды. Сяфяви ордусунун саь ъинащына Дурмуш хан Шамлы, сол ъинащына ися Мящяммяд хан Устаълы команданлыг едирди. Ы Шащ Исмайыл тякбятяк дюйцшдя османлы пящляваны Яли бяй Мялгуъ оьлуну гылынъдан кечирди. Лакин османлы пийадасыны эери отурдан гызылбаш сцвариси дцшмян топларынын атяшиня мяруз галды. Йараланмыш Ы Шащ Исмайыл юлкянин ичяриляриня доьру чякилди. Мяьлубиййятя уьрайан гызылбашлар Мящяммяд хан Устаълы, Сару Пиря Устаълы, Щцсейн бяй Ляля Шамлы, Хадим бяй Хцлафя, османлылар ися Щясян паша, Мялгуъ оьлу, Цвейс бяй, Сцлейман бяй кими сяркярдялярини итирдиляр. Щцъума кечян османлы гошуну Хой, Мярянд вя Тябризи тутду. Лакин османлы ордусунда мцщарибяни давам етдирмяк ялейщиня наразы ящвали-рущиййя йарандыьындан султан Ы Сялим Тябриздя ъями алты эцн галдыгдан сонра шящяри тярк етди. Султан Ы Сялим эери чякиляркян бир нечя мин сяняткар аилясини Истанбула кючцрдц. Чалдырандакы мяьлу- биййят Сяфявиляр дювлятинин щярби-сийаси нцфузуна аьыр зярбя вурду.

  Чалдыран вурушмасы (1514). Чещелсцтун сарайында (Исфащан) дивар рясми. 1647 ил.