Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  ÇAM DİLLƏRİ


  ЧАМ ДИЛЛЯРИ, тйам дилляри – Камбоъа вя Вйетнам яразисиндя йашайан халгларын–тйамларын вя даьлы тйамларын дилляри. Ъарай (230 мин няфяр) вя чам (280 мин няфяр) дилляри ян бюйцк диллярдир. Ян кичик дил тсат (тягр. 3 мин няфяр дашыйыъысы вар) дилидир. Австронезийа дилляри аилясинин Гярби Зонд зонасынын Малаййа – чам голунун тяркибиндя айрыъа груп тяшкил едир. Индонезийа, Филиппин, Океанийа, Мадагаскар вя Тайван дилляри иля гощум диллярдир. Ч.д.-ня 8–10 дил дахилдир. Онлары 2 йарымгрупа бюлцрляр: шимал вя ъянуб. Шм. йарымгрупуна тсат дили дахилдир; ъ. йарымгрупу да 2 йеря айрылыр: 1) сащилйаны дилляр – тру (чру, чрау, чуру), чам (чам, тйам), раглай (роглай), рай (сеййу, ъянуби раглай); 2) даьлы дилляри (Плато групу): хрой (харой), ъарай (зйарай); еде (рде, раде).
  Яд.: Языки и диалекты мира. Проспект и словник. М., 1982.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  ÇAM DİLLƏRİ


  ЧАМ ДИЛЛЯРИ, тйам дилляри – Камбоъа вя Вйетнам яразисиндя йашайан халгларын–тйамларын вя даьлы тйамларын дилляри. Ъарай (230 мин няфяр) вя чам (280 мин няфяр) дилляри ян бюйцк диллярдир. Ян кичик дил тсат (тягр. 3 мин няфяр дашыйыъысы вар) дилидир. Австронезийа дилляри аилясинин Гярби Зонд зонасынын Малаййа – чам голунун тяркибиндя айрыъа груп тяшкил едир. Индонезийа, Филиппин, Океанийа, Мадагаскар вя Тайван дилляри иля гощум диллярдир. Ч.д.-ня 8–10 дил дахилдир. Онлары 2 йарымгрупа бюлцрляр: шимал вя ъянуб. Шм. йарымгрупуна тсат дили дахилдир; ъ. йарымгрупу да 2 йеря айрылыр: 1) сащилйаны дилляр – тру (чру, чрау, чуру), чам (чам, тйам), раглай (роглай), рай (сеййу, ъянуби раглай); 2) даьлы дилляри (Плато групу): хрой (харой), ъарай (зйарай); еде (рде, раде).
  Яд.: Языки и диалекты мира. Проспект и словник. М., 1982.

  ÇAM DİLLƏRİ


  ЧАМ ДИЛЛЯРИ, тйам дилляри – Камбоъа вя Вйетнам яразисиндя йашайан халгларын–тйамларын вя даьлы тйамларын дилляри. Ъарай (230 мин няфяр) вя чам (280 мин няфяр) дилляри ян бюйцк диллярдир. Ян кичик дил тсат (тягр. 3 мин няфяр дашыйыъысы вар) дилидир. Австронезийа дилляри аилясинин Гярби Зонд зонасынын Малаййа – чам голунун тяркибиндя айрыъа груп тяшкил едир. Индонезийа, Филиппин, Океанийа, Мадагаскар вя Тайван дилляри иля гощум диллярдир. Ч.д.-ня 8–10 дил дахилдир. Онлары 2 йарымгрупа бюлцрляр: шимал вя ъянуб. Шм. йарымгрупуна тсат дили дахилдир; ъ. йарымгрупу да 2 йеря айрылыр: 1) сащилйаны дилляр – тру (чру, чрау, чуру), чам (чам, тйам), раглай (роглай), рай (сеййу, ъянуби раглай); 2) даьлы дилляри (Плато групу): хрой (харой), ъарай (зйарай); еде (рде, раде).
  Яд.: Языки и диалекты мира. Проспект и словник. М., 1982.