Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  ÇOX MÖHKƏM ÇUQUN

  ÇOX MÖHKӘM ÇUQUN – мющкямлик эюстяриъиси чох йцксяк олан чугун; чугунун структуруну магнезиум, калсиум, сериум вя с. елемент ашгарлары иля модификасийа етмякля алыныр. Ч.м.ч. дирсякли вал, дишли чарх, сцрэцголу, муфта вя с. мясул тяйинатлы деталларын щазырланмасында полад явязиня, щямчинин автомобиллярин арха кюрпцсцнцн, тякяр топу, картер вя с. щазырланмасында дюймя чугун явязиня ишлядилир. Ч.м.ч.-ун тятбиги тюкмя пястащларын кцтлясини дюймя чугун пястащларын кцтлясиня нисбятян ики дяфя азалтмаьа имкан верир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  ÇOX MÖHKƏM ÇUQUN

  ÇOX MÖHKӘM ÇUQUN – мющкямлик эюстяриъиси чох йцксяк олан чугун; чугунун структуруну магнезиум, калсиум, сериум вя с. елемент ашгарлары иля модификасийа етмякля алыныр. Ч.м.ч. дирсякли вал, дишли чарх, сцрэцголу, муфта вя с. мясул тяйинатлы деталларын щазырланмасында полад явязиня, щямчинин автомобиллярин арха кюрпцсцнцн, тякяр топу, картер вя с. щазырланмасында дюймя чугун явязиня ишлядилир. Ч.м.ч.-ун тятбиги тюкмя пястащларын кцтлясини дюймя чугун пястащларын кцтлясиня нисбятян ики дяфя азалтмаьа имкан верир.

  ÇOX MÖHKƏM ÇUQUN

  ÇOX MÖHKӘM ÇUQUN – мющкямлик эюстяриъиси чох йцксяк олан чугун; чугунун структуруну магнезиум, калсиум, сериум вя с. елемент ашгарлары иля модификасийа етмякля алыныр. Ч.м.ч. дирсякли вал, дишли чарх, сцрэцголу, муфта вя с. мясул тяйинатлы деталларын щазырланмасында полад явязиня, щямчинин автомобиллярин арха кюрпцсцнцн, тякяр топу, картер вя с. щазырланмасында дюймя чугун явязиня ишлядилир. Ч.м.ч.-ун тятбиги тюкмя пястащларын кцтлясини дюймя чугун пястащларын кцтлясиня нисбятян ики дяфя азалтмаьа имкан верир.