Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  ÇOXCƏRGƏLİ PARTLAYIŞ

  ЧОХЪЯРЭЯЛИ ПАРТЛАЙЫШ – сцхур массивляринин даьыдылмасы цчцн мцяййян лянэимя интервалы иля бир нечя (адятян, ики вя даща чох) партладыъы гуйу вя шпурун верилмиш ардыъыллыгла партладылмасы. Ири щяъмли (200 мин м3 вя даща чох) даьыдылмыш сцхур массивляринин йарадылмасы, сонрадан онларын фасилясиз олараг йцклянмяси вя нягли заманы тятбиг едилир. Ч.п.-ын тятбиги филиз карйерляринин пилляляриндяки иш мейданчаларында, еляъя дя роторлу екскаваторлардан истифадя етмякля ачыг ишлянмядя кюмцр массивлярини яввялъядян зяифлятмяк цчцн даща сямярялидир. Ч.п. заманы гоншу партладыъылар вя йа партладыъы ъярэяляр арасында еля лянэимя интервалы сечилир ки, яввялки партлайышлар нятиъясиндя йаранан ялавя ачыг сащяляр нювбяти ъярэялярдя партлайышын ишини йцнэцлляшдирир. Ч.п.-да партлайыш гуйулары квадрат шякилдя вя йа шащмат цсулу иля йерляшдирилир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  ÇOXCƏRGƏLİ PARTLAYIŞ

  ЧОХЪЯРЭЯЛИ ПАРТЛАЙЫШ – сцхур массивляринин даьыдылмасы цчцн мцяййян лянэимя интервалы иля бир нечя (адятян, ики вя даща чох) партладыъы гуйу вя шпурун верилмиш ардыъыллыгла партладылмасы. Ири щяъмли (200 мин м3 вя даща чох) даьыдылмыш сцхур массивляринин йарадылмасы, сонрадан онларын фасилясиз олараг йцклянмяси вя нягли заманы тятбиг едилир. Ч.п.-ын тятбиги филиз карйерляринин пилляляриндяки иш мейданчаларында, еляъя дя роторлу екскаваторлардан истифадя етмякля ачыг ишлянмядя кюмцр массивлярини яввялъядян зяифлятмяк цчцн даща сямярялидир. Ч.п. заманы гоншу партладыъылар вя йа партладыъы ъярэяляр арасында еля лянэимя интервалы сечилир ки, яввялки партлайышлар нятиъясиндя йаранан ялавя ачыг сащяляр нювбяти ъярэялярдя партлайышын ишини йцнэцлляшдирир. Ч.п.-да партлайыш гуйулары квадрат шякилдя вя йа шащмат цсулу иля йерляшдирилир.

  ÇOXCƏRGƏLİ PARTLAYIŞ

  ЧОХЪЯРЭЯЛИ ПАРТЛАЙЫШ – сцхур массивляринин даьыдылмасы цчцн мцяййян лянэимя интервалы иля бир нечя (адятян, ики вя даща чох) партладыъы гуйу вя шпурун верилмиш ардыъыллыгла партладылмасы. Ири щяъмли (200 мин м3 вя даща чох) даьыдылмыш сцхур массивляринин йарадылмасы, сонрадан онларын фасилясиз олараг йцклянмяси вя нягли заманы тятбиг едилир. Ч.п.-ын тятбиги филиз карйерляринин пилляляриндяки иш мейданчаларында, еляъя дя роторлу екскаваторлардан истифадя етмякля ачыг ишлянмядя кюмцр массивлярини яввялъядян зяифлятмяк цчцн даща сямярялидир. Ч.п. заманы гоншу партладыъылар вя йа партладыъы ъярэяляр арасында еля лянэимя интервалы сечилир ки, яввялки партлайышлар нятиъясиндя йаранан ялавя ачыг сащяляр нювбяти ъярэялярдя партлайышын ишини йцнэцлляшдирир. Ч.п.-да партлайыш гуйулары квадрат шякилдя вя йа шащмат цсулу иля йерляшдирилир.