Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  ÇOXGÖVDƏLİ GƏMİ

  ÇOXGÖVDӘLİ GӘMİ – бир нечя субасымлы эювдядян ибарят цзян гурьу (эями); эювдяляр бир-бири иля суцстц вя йа суалты щиссядя цмуми цсттикили, бирляшдириъи кюрпц, тир, йахуд фермаларла бирляшдирилир. Ики (катамаран), йахуд цч (тримаран) ейни эюрцнцшлц эювдяси олан эямиляря вя эювдяляри мцхтялифюлчцлц, формалы эямиляря (аутриэери олан ики, йахуд цч эювдяли эями) айрылыр. Ч.э.-нин эюйяртясинин хцсуси сащясинин бюйцк, ляпяйядайаныглыьынын йцксяк олмасы онлардан сярнишин эямиляри вя бяряляри, елми-тядгигат, балыг ову вя газыма эямиляри, цзян кран вя платформалар кими истифадя етмяйя имкан верир.

   Чохэювдяли эями. “Adastra” тримараны (Австралийа).

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  ÇOXGÖVDƏLİ GƏMİ

  ÇOXGÖVDӘLİ GӘMİ – бир нечя субасымлы эювдядян ибарят цзян гурьу (эями); эювдяляр бир-бири иля суцстц вя йа суалты щиссядя цмуми цсттикили, бирляшдириъи кюрпц, тир, йахуд фермаларла бирляшдирилир. Ики (катамаран), йахуд цч (тримаран) ейни эюрцнцшлц эювдяси олан эямиляря вя эювдяляри мцхтялифюлчцлц, формалы эямиляря (аутриэери олан ики, йахуд цч эювдяли эями) айрылыр. Ч.э.-нин эюйяртясинин хцсуси сащясинин бюйцк, ляпяйядайаныглыьынын йцксяк олмасы онлардан сярнишин эямиляри вя бяряляри, елми-тядгигат, балыг ову вя газыма эямиляри, цзян кран вя платформалар кими истифадя етмяйя имкан верир.

   Чохэювдяли эями. “Adastra” тримараны (Австралийа).

  ÇOXGÖVDƏLİ GƏMİ

  ÇOXGÖVDӘLİ GӘMİ – бир нечя субасымлы эювдядян ибарят цзян гурьу (эями); эювдяляр бир-бири иля суцстц вя йа суалты щиссядя цмуми цсттикили, бирляшдириъи кюрпц, тир, йахуд фермаларла бирляшдирилир. Ики (катамаран), йахуд цч (тримаран) ейни эюрцнцшлц эювдяси олан эямиляря вя эювдяляри мцхтялифюлчцлц, формалы эямиляря (аутриэери олан ики, йахуд цч эювдяли эями) айрылыр. Ч.э.-нин эюйяртясинин хцсуси сащясинин бюйцк, ляпяйядайаныглыьынын йцксяк олмасы онлардан сярнишин эямиляри вя бяряляри, елми-тядгигат, балыг ову вя газыма эямиляри, цзян кран вя платформалар кими истифадя етмяйя имкан верир.

   Чохэювдяли эями. “Adastra” тримараны (Австралийа).