Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  ÇOXKƏSİKLİ TORNA DƏZGAHI

  ЧОХКЯСКИЛИ ТОРНА ДЯЗЭАЩЫ – металкясян торна дязэащы; пястащын емалы ениня вя узунуна суппортларда гурашдырылмыш бир нечя кяски васитясиля ейни вахтда апарылыр. Кяскилярдян щяр бири деталын мцяййян бир щиссясини емал едир. Бу да суппортун иш тсиклини хейли азалдыр. Чохкяскили торна автоматлары вя йарымавтоматлары бурахылыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  ÇOXKƏSİKLİ TORNA DƏZGAHI

  ЧОХКЯСКИЛИ ТОРНА ДЯЗЭАЩЫ – металкясян торна дязэащы; пястащын емалы ениня вя узунуна суппортларда гурашдырылмыш бир нечя кяски васитясиля ейни вахтда апарылыр. Кяскилярдян щяр бири деталын мцяййян бир щиссясини емал едир. Бу да суппортун иш тсиклини хейли азалдыр. Чохкяскили торна автоматлары вя йарымавтоматлары бурахылыр.

  ÇOXKƏSİKLİ TORNA DƏZGAHI

  ЧОХКЯСКИЛИ ТОРНА ДЯЗЭАЩЫ – металкясян торна дязэащы; пястащын емалы ениня вя узунуна суппортларда гурашдырылмыш бир нечя кяски васитясиля ейни вахтда апарылыр. Кяскилярдян щяр бири деталын мцяййян бир щиссясини емал едир. Бу да суппортун иш тсиклини хейли азалдыр. Чохкяскили торна автоматлары вя йарымавтоматлары бурахылыр.