Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  ÇANAQQALA

  ÇANAQQALA (Çanakkale) – Türkiyənin şm.-q.-ində şəhər. Çanaqqala ilinin inz. m. Əh. 91 min (2008). Dardanel boğazı sahilində port. Avtomobil yolları qovşağı. Ч. йахынлыьында ян гядим йашайыш мяскяни – индики Кумтяпя Неолит дюврцндя (тягр. е.я. 4800 ил) мейдана эялмишди. Сонралар бу мяскянин сакинляри Тройа ш.-нин ясасыны гоймушлар. Ч. османлыларын галасы кими 15 ясрдя тикилмишди. 17 ясрдя Ч. дулусчулуг мяркязиня чеврилмиш, 18–19 ясрлярдя ися бурада дулусчулуг сащяси йцксяк инкишаф мярщялясиня чатмышды. Биринъи дцнйа мцщарибяси (1914–18) заманы кечирилян Дарданел ямялиййатынын (1915–16) ясас дюйцшляри Ч.-нын ятрафында баш вермишди. Yeyinti, keramika sənayesi, gəmiqayırma və gəmi təmiri müəssisələri var. Balıq konservlərinin istehsalı mərkəzidir. Turizm inkişaf etmişdir.

  Чанаггала шящяриндян эюрцнцш.Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  ÇANAQQALA

  ÇANAQQALA (Çanakkale) – Türkiyənin şm.-q.-ində şəhər. Çanaqqala ilinin inz. m. Əh. 91 min (2008). Dardanel boğazı sahilində port. Avtomobil yolları qovşağı. Ч. йахынлыьында ян гядим йашайыш мяскяни – индики Кумтяпя Неолит дюврцндя (тягр. е.я. 4800 ил) мейдана эялмишди. Сонралар бу мяскянин сакинляри Тройа ш.-нин ясасыны гоймушлар. Ч. османлыларын галасы кими 15 ясрдя тикилмишди. 17 ясрдя Ч. дулусчулуг мяркязиня чеврилмиш, 18–19 ясрлярдя ися бурада дулусчулуг сащяси йцксяк инкишаф мярщялясиня чатмышды. Биринъи дцнйа мцщарибяси (1914–18) заманы кечирилян Дарданел ямялиййатынын (1915–16) ясас дюйцшляри Ч.-нын ятрафында баш вермишди. Yeyinti, keramika sənayesi, gəmiqayırma və gəmi təmiri müəssisələri var. Balıq konservlərinin istehsalı mərkəzidir. Turizm inkişaf etmişdir.

  Чанаггала шящяриндян эюрцнцш.  ÇANAQQALA

  ÇANAQQALA (Çanakkale) – Türkiyənin şm.-q.-ində şəhər. Çanaqqala ilinin inz. m. Əh. 91 min (2008). Dardanel boğazı sahilində port. Avtomobil yolları qovşağı. Ч. йахынлыьында ян гядим йашайыш мяскяни – индики Кумтяпя Неолит дюврцндя (тягр. е.я. 4800 ил) мейдана эялмишди. Сонралар бу мяскянин сакинляри Тройа ш.-нин ясасыны гоймушлар. Ч. османлыларын галасы кими 15 ясрдя тикилмишди. 17 ясрдя Ч. дулусчулуг мяркязиня чеврилмиш, 18–19 ясрлярдя ися бурада дулусчулуг сащяси йцксяк инкишаф мярщялясиня чатмышды. Биринъи дцнйа мцщарибяси (1914–18) заманы кечирилян Дарданел ямялиййатынын (1915–16) ясас дюйцшляри Ч.-нын ятрафында баш вермишди. Yeyinti, keramika sənayesi, gəmiqayırma və gəmi təmiri müəssisələri var. Balıq konservlərinin istehsalı mərkəzidir. Turizm inkişaf etmişdir.

  Чанаггала шящяриндян эюрцнцш.