Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  ÇANÇUN

  ÇANÇÚN – Çinin şm.-ş.-ində, İtunxe çayı sahilində şəhər. Girin əyalətinin inz. m. Əh. şəhərətrafı ilə birlikdə təqr. 6 mln. (2003). İri d.y. qovşağı, aeroport. Ч. 19 ясрин яввялляриндя салынмышдыр. 1897–1903 иллярдя Шярги Чин д.й.-нун чякилмясиндян сонра ири тиъарят-нягл. мяркязиня чеврилмишдир. 1931 илдя Йапонийа тяряфиндян ишьал олунан Ч. Синтсзин (“Йени пайтахт”) адландырылараг ойунъаг Манч- жоу-Го дювлятинин пайтахты елан едилмишдир. 1945 илдя совет гошунлары тяряфиндян тутулмушдур. Совет гошунларынын чыхарылмасындан сонра гоминданчыларын ялиня кечмишдир (1946). 1948 илин октйабрында Чин Халг Азадлыг Ордусу гоминданчылары Ч.-дан говмушдур. Машынгайырма (нягл. васитяляри, башлыъа олараг автомобилляр, дязэащлар, радиотехника, оптик ъищазлар, електроника) мяркязидир; кимйа (шин, пластик кцтля, эцбря, дярман препаратлары), тохуъулуг, йейинти сянайеси мцяссисяляри фяалиййят эюстярир. Тикинти материаллары истещсал олунур. Кустар сяняткарлыг инкишаф етмишдир. Чин ЕА-нын филиалы, ун-т вар.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  ÇANÇUN

  ÇANÇÚN – Çinin şm.-ş.-ində, İtunxe çayı sahilində şəhər. Girin əyalətinin inz. m. Əh. şəhərətrafı ilə birlikdə təqr. 6 mln. (2003). İri d.y. qovşağı, aeroport. Ч. 19 ясрин яввялляриндя салынмышдыр. 1897–1903 иллярдя Шярги Чин д.й.-нун чякилмясиндян сонра ири тиъарят-нягл. мяркязиня чеврилмишдир. 1931 илдя Йапонийа тяряфиндян ишьал олунан Ч. Синтсзин (“Йени пайтахт”) адландырылараг ойунъаг Манч- жоу-Го дювлятинин пайтахты елан едилмишдир. 1945 илдя совет гошунлары тяряфиндян тутулмушдур. Совет гошунларынын чыхарылмасындан сонра гоминданчыларын ялиня кечмишдир (1946). 1948 илин октйабрында Чин Халг Азадлыг Ордусу гоминданчылары Ч.-дан говмушдур. Машынгайырма (нягл. васитяляри, башлыъа олараг автомобилляр, дязэащлар, радиотехника, оптик ъищазлар, електроника) мяркязидир; кимйа (шин, пластик кцтля, эцбря, дярман препаратлары), тохуъулуг, йейинти сянайеси мцяссисяляри фяалиййят эюстярир. Тикинти материаллары истещсал олунур. Кустар сяняткарлыг инкишаф етмишдир. Чин ЕА-нын филиалы, ун-т вар.

  ÇANÇUN

  ÇANÇÚN – Çinin şm.-ş.-ində, İtunxe çayı sahilində şəhər. Girin əyalətinin inz. m. Əh. şəhərətrafı ilə birlikdə təqr. 6 mln. (2003). İri d.y. qovşağı, aeroport. Ч. 19 ясрин яввялляриндя салынмышдыр. 1897–1903 иллярдя Шярги Чин д.й.-нун чякилмясиндян сонра ири тиъарят-нягл. мяркязиня чеврилмишдир. 1931 илдя Йапонийа тяряфиндян ишьал олунан Ч. Синтсзин (“Йени пайтахт”) адландырылараг ойунъаг Манч- жоу-Го дювлятинин пайтахты елан едилмишдир. 1945 илдя совет гошунлары тяряфиндян тутулмушдур. Совет гошунларынын чыхарылмасындан сонра гоминданчыларын ялиня кечмишдир (1946). 1948 илин октйабрында Чин Халг Азадлыг Ордусу гоминданчылары Ч.-дан говмушдур. Машынгайырма (нягл. васитяляри, башлыъа олараг автомобилляр, дязэащлар, радиотехника, оптик ъищазлар, електроника) мяркязидир; кимйа (шин, пластик кцтля, эцбря, дярман препаратлары), тохуъулуг, йейинти сянайеси мцяссисяляри фяалиййят эюстярир. Тикинти материаллары истещсал олунур. Кустар сяняткарлыг инкишаф етмишдир. Чин ЕА-нын филиалы, ун-т вар.