Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  ÇANDLER Valter Marrion


  ЧÁНДЛЕР Валтер Маррион (8.12.1867, Миссисипи штаты, Йазу ш. – 16.3.1935, Нйу- Йорк) – АБШ дювлят вя сийаси хадими. Нйу-Йорк ш.-ндян АБШ Конгреси нцмайяндяляр палатасынын цзвц. Балтик юлкяляри, Азярб. вя Эцръ.-ын мянафелярини мцдафия етмяк щаггында бу юлкялярин нцмайяндяляри иля мцгавиляляр имзаламышды. Я. Тоpчубашов Ч.-ля ики мцгавиля имзаламышды (1919, сентйабр). Биринъи мцгавиляйя эюря, Ч. тяблиьат мясяляляри иля баьлы Азярб. нцмайяндя щейятиня щцгуг мяслящятчиси гябул едилирди. О, 3 ай мцддятиня Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин (АХЪ) мянафейини вя мцстягиллийини мцдафия етмяйи юз цзяриня эютцрцрдц. Мцгавилядя Ч.-я юдянилмяли мябляьин мигдары вя мцддяти эюстярилирди. Аз сонра имзаланан икинъи мцгавиля АБШ-ын АХЪ-нин там мцстягиллийини танымагдан имтина едяъяйи тягдирдя Ч.-я компенсасийанын юдянилмямясини нязярдя тутурду. Я. Топчубашов вя Ч.-ин имзаладыьы мцгавиля Азярб. парламентиндя тясдиг едилдикдян вя Азярб. щюкумяти тяряфиндян мющцрляндикдян сонра гцввяйя минирди. Ч. Эцръ.-ла да тяхминян ейни мязмунда мцгавиля имзаламышды. 1919 ил сентйабрын 26-да Я. Топчубашов Ч. васитясиля президент В. Вилсона мяктуб вя Азярб.-нын игтисади, малиййя вязиййятиня даир материал вя хяритяляр эюндярди. Ч. 1919 ил октйабрын 18-дя Я. Топчубашова эюндярдийи биринъи мяктубунда АБШ-да ермянилярин Азярб. ялейщиня эениш тяблиьат апармасындан бящс едир, нойабрын 1-дя йаздыьы нювбяти мяктубунда АБШ-да ермяниляря мцнасибятдя христиан щямряйлийинин хейли гцввятляндийини гейд едирди. 1919 ил 10 нойабр тарихли мяктубунда ися йени йаранмыш республикаларын мцстягиллийинин танынмасы иля баьлы АБШ Дювлят департаментиня сорьу иля мцраъият етдийини вя алдыьы ъавабда департаментдя йени йаранмыш республикаларын хейриня ряйин дяйишмякдя олдуьуну билдирирди. О, гейд едирди ки, кичик халглар юз мцстягилликляринин танынмасыны бир нечя ай, йяни чар эенералларынын там мяьлубиййятинядяк эюзлямяли олаъаглар. Ч. Азярб.-ын истиглалиййятини танымаг цчцн бцтцн васитялярдян истифадя едяъяйини билдирирди. Я. Топчубашов Парис сцлщ конфрансында мцнтязям олараг Ч.-я Гафгазла, о ъцмлядян Азярб.-ла баьлы ъяряйан едян щадисяляр щаггында эениш мялумат верирди.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  ÇANDLER Valter Marrion


  ЧÁНДЛЕР Валтер Маррион (8.12.1867, Миссисипи штаты, Йазу ш. – 16.3.1935, Нйу- Йорк) – АБШ дювлят вя сийаси хадими. Нйу-Йорк ш.-ндян АБШ Конгреси нцмайяндяляр палатасынын цзвц. Балтик юлкяляри, Азярб. вя Эцръ.-ын мянафелярини мцдафия етмяк щаггында бу юлкялярин нцмайяндяляри иля мцгавиляляр имзаламышды. Я. Тоpчубашов Ч.-ля ики мцгавиля имзаламышды (1919, сентйабр). Биринъи мцгавиляйя эюря, Ч. тяблиьат мясяляляри иля баьлы Азярб. нцмайяндя щейятиня щцгуг мяслящятчиси гябул едилирди. О, 3 ай мцддятиня Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин (АХЪ) мянафейини вя мцстягиллийини мцдафия етмяйи юз цзяриня эютцрцрдц. Мцгавилядя Ч.-я юдянилмяли мябляьин мигдары вя мцддяти эюстярилирди. Аз сонра имзаланан икинъи мцгавиля АБШ-ын АХЪ-нин там мцстягиллийини танымагдан имтина едяъяйи тягдирдя Ч.-я компенсасийанын юдянилмямясини нязярдя тутурду. Я. Топчубашов вя Ч.-ин имзаладыьы мцгавиля Азярб. парламентиндя тясдиг едилдикдян вя Азярб. щюкумяти тяряфиндян мющцрляндикдян сонра гцввяйя минирди. Ч. Эцръ.-ла да тяхминян ейни мязмунда мцгавиля имзаламышды. 1919 ил сентйабрын 26-да Я. Топчубашов Ч. васитясиля президент В. Вилсона мяктуб вя Азярб.-нын игтисади, малиййя вязиййятиня даир материал вя хяритяляр эюндярди. Ч. 1919 ил октйабрын 18-дя Я. Топчубашова эюндярдийи биринъи мяктубунда АБШ-да ермянилярин Азярб. ялейщиня эениш тяблиьат апармасындан бящс едир, нойабрын 1-дя йаздыьы нювбяти мяктубунда АБШ-да ермяниляря мцнасибятдя христиан щямряйлийинин хейли гцввятляндийини гейд едирди. 1919 ил 10 нойабр тарихли мяктубунда ися йени йаранмыш республикаларын мцстягиллийинин танынмасы иля баьлы АБШ Дювлят департаментиня сорьу иля мцраъият етдийини вя алдыьы ъавабда департаментдя йени йаранмыш республикаларын хейриня ряйин дяйишмякдя олдуьуну билдирирди. О, гейд едирди ки, кичик халглар юз мцстягилликляринин танынмасыны бир нечя ай, йяни чар эенералларынын там мяьлубиййятинядяк эюзлямяли олаъаглар. Ч. Азярб.-ын истиглалиййятини танымаг цчцн бцтцн васитялярдян истифадя едяъяйини билдирирди. Я. Топчубашов Парис сцлщ конфрансында мцнтязям олараг Ч.-я Гафгазла, о ъцмлядян Азярб.-ла баьлы ъяряйан едян щадисяляр щаггында эениш мялумат верирди.

  ÇANDLER Valter Marrion


  ЧÁНДЛЕР Валтер Маррион (8.12.1867, Миссисипи штаты, Йазу ш. – 16.3.1935, Нйу- Йорк) – АБШ дювлят вя сийаси хадими. Нйу-Йорк ш.-ндян АБШ Конгреси нцмайяндяляр палатасынын цзвц. Балтик юлкяляри, Азярб. вя Эцръ.-ын мянафелярини мцдафия етмяк щаггында бу юлкялярин нцмайяндяляри иля мцгавиляляр имзаламышды. Я. Тоpчубашов Ч.-ля ики мцгавиля имзаламышды (1919, сентйабр). Биринъи мцгавиляйя эюря, Ч. тяблиьат мясяляляри иля баьлы Азярб. нцмайяндя щейятиня щцгуг мяслящятчиси гябул едилирди. О, 3 ай мцддятиня Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин (АХЪ) мянафейини вя мцстягиллийини мцдафия етмяйи юз цзяриня эютцрцрдц. Мцгавилядя Ч.-я юдянилмяли мябляьин мигдары вя мцддяти эюстярилирди. Аз сонра имзаланан икинъи мцгавиля АБШ-ын АХЪ-нин там мцстягиллийини танымагдан имтина едяъяйи тягдирдя Ч.-я компенсасийанын юдянилмямясини нязярдя тутурду. Я. Топчубашов вя Ч.-ин имзаладыьы мцгавиля Азярб. парламентиндя тясдиг едилдикдян вя Азярб. щюкумяти тяряфиндян мющцрляндикдян сонра гцввяйя минирди. Ч. Эцръ.-ла да тяхминян ейни мязмунда мцгавиля имзаламышды. 1919 ил сентйабрын 26-да Я. Топчубашов Ч. васитясиля президент В. Вилсона мяктуб вя Азярб.-нын игтисади, малиййя вязиййятиня даир материал вя хяритяляр эюндярди. Ч. 1919 ил октйабрын 18-дя Я. Топчубашова эюндярдийи биринъи мяктубунда АБШ-да ермянилярин Азярб. ялейщиня эениш тяблиьат апармасындан бящс едир, нойабрын 1-дя йаздыьы нювбяти мяктубунда АБШ-да ермяниляря мцнасибятдя христиан щямряйлийинин хейли гцввятляндийини гейд едирди. 1919 ил 10 нойабр тарихли мяктубунда ися йени йаранмыш республикаларын мцстягиллийинин танынмасы иля баьлы АБШ Дювлят департаментиня сорьу иля мцраъият етдийини вя алдыьы ъавабда департаментдя йени йаранмыш республикаларын хейриня ряйин дяйишмякдя олдуьуну билдирирди. О, гейд едирди ки, кичик халглар юз мцстягилликляринин танынмасыны бир нечя ай, йяни чар эенералларынын там мяьлубиййятинядяк эюзлямяли олаъаглар. Ч. Азярб.-ын истиглалиййятини танымаг цчцн бцтцн васитялярдян истифадя едяъяйини билдирирди. Я. Топчубашов Парис сцлщ конфрансында мцнтязям олараг Ч.-я Гафгазла, о ъцмлядян Азярб.-ла баьлы ъяряйан едян щадисяляр щаггында эениш мялумат верирди.