Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  ÇANEKELƏR

  ЧАНЕКЕЛЯР – пополуколар, сокеляр вя масатеклярин ясатирляриндя мешядя йашайан хырда варлыглар. Ч. инсанлара мцнасибятдя хейирхащ, бязян дя дяъял ъыртданлардыр. Онлары рящмя эятирмяк цчцн гурбан верилмялидир. Ч. йерли ъамаатын тлалоклар (бах Тлалок) вя йа чаклар (бах Чак) щаггында испанларагядярки тясяввцрляринин рудиментляридир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  ÇANEKELƏR

  ЧАНЕКЕЛЯР – пополуколар, сокеляр вя масатеклярин ясатирляриндя мешядя йашайан хырда варлыглар. Ч. инсанлара мцнасибятдя хейирхащ, бязян дя дяъял ъыртданлардыр. Онлары рящмя эятирмяк цчцн гурбан верилмялидир. Ч. йерли ъамаатын тлалоклар (бах Тлалок) вя йа чаклар (бах Чак) щаггында испанларагядярки тясяввцрляринин рудиментляридир.

  ÇANEKELƏR

  ЧАНЕКЕЛЯР – пополуколар, сокеляр вя масатеклярин ясатирляриндя мешядя йашайан хырда варлыглар. Ч. инсанлара мцнасибятдя хейирхащ, бязян дя дяъял ъыртданлардыр. Онлары рящмя эятирмяк цчцн гурбан верилмялидир. Ч. йерли ъамаатын тлалоклар (бах Тлалок) вя йа чаклар (бах Чак) щаггында испанларагядярки тясяввцрляринин рудиментляридир.