Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  ÇANHU-DARO

  ЧАНЩУ-ДАРО – Тунъ дюврцня аид чохтябягяли мяскян галыгларынын йерляшдийи цч тяпянин ады. Мощенъо-Дародан 130 км ъ.-ш.-дя вя Щинд чайындан 19 км ш.-дя (Шимали Синд, Пакистан) йерляшир. Ч.- Д. 1931 илдя щинд археологу Н.Г. Мяъмудар, 1935–36 иллярдя ися инэилис археологу Е.Маккей тяряфиндян тядгиг едилмишдир. Ашаьы тябягяляри Щараппа мядяниййятинин (е.я. 23–17 ясрляр) цч мярщялясиня аид едилир. Е.я. 16–15 ясрлярдя Ъщукар, е.я. 12–11 ясрлярдя ися Ъщангар мядяниййятляринин ящалиси бурада мяскян салмышды. Ч.-Д. материалларына ясасланан бязи тядгигатчылара эюря, Щинд вадисинин йерли ящалисини эялмя веда ариляри явяз етмишляр.

  Чанщу-Дародан тапылмыш бойалы сахсы габ. Инъясянят Музейи. Бостон (АБШ).

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  ÇANHU-DARO

  ЧАНЩУ-ДАРО – Тунъ дюврцня аид чохтябягяли мяскян галыгларынын йерляшдийи цч тяпянин ады. Мощенъо-Дародан 130 км ъ.-ш.-дя вя Щинд чайындан 19 км ш.-дя (Шимали Синд, Пакистан) йерляшир. Ч.- Д. 1931 илдя щинд археологу Н.Г. Мяъмудар, 1935–36 иллярдя ися инэилис археологу Е.Маккей тяряфиндян тядгиг едилмишдир. Ашаьы тябягяляри Щараппа мядяниййятинин (е.я. 23–17 ясрляр) цч мярщялясиня аид едилир. Е.я. 16–15 ясрлярдя Ъщукар, е.я. 12–11 ясрлярдя ися Ъщангар мядяниййятляринин ящалиси бурада мяскян салмышды. Ч.-Д. материалларына ясасланан бязи тядгигатчылара эюря, Щинд вадисинин йерли ящалисини эялмя веда ариляри явяз етмишляр.

  Чанщу-Дародан тапылмыш бойалы сахсы габ. Инъясянят Музейи. Бостон (АБШ).

  ÇANHU-DARO

  ЧАНЩУ-ДАРО – Тунъ дюврцня аид чохтябягяли мяскян галыгларынын йерляшдийи цч тяпянин ады. Мощенъо-Дародан 130 км ъ.-ш.-дя вя Щинд чайындан 19 км ш.-дя (Шимали Синд, Пакистан) йерляшир. Ч.- Д. 1931 илдя щинд археологу Н.Г. Мяъмудар, 1935–36 иллярдя ися инэилис археологу Е.Маккей тяряфиндян тядгиг едилмишдир. Ашаьы тябягяляри Щараппа мядяниййятинин (е.я. 23–17 ясрляр) цч мярщялясиня аид едилир. Е.я. 16–15 ясрлярдя Ъщукар, е.я. 12–11 ясрлярдя ися Ъщангар мядяниййятляринин ящалиси бурада мяскян салмышды. Ч.-Д. материалларына ясасланан бязи тядгигатчылара эюря, Щинд вадисинин йерли ящалисини эялмя веда ариляри явяз етмишляр.

  Чанщу-Дародан тапылмыш бойалы сахсы габ. Инъясянят Музейи. Бостон (АБШ).