Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  ÇANİNLƏR

  ЧАНИНЛЯР – Корейа мифолоэийасында нящянэляр. Ч. вя онларын Корейа релйефинин вя адаларынын йарадылмасы иля баьлы ямялляри щаггында чохлу мифоложи сцжетляр (Маго халми, Сонмунде халман щаггында) горунуб сахланылмышдыр. Чинлилярин “Тан сцлалясинин йени тарихи”ндя щцндцрбойлу антропоморф Ч.-ин Силла дювляти яразисиндя йашадыгларына даир рявайят вардыр. Бу рявайятя эюря, Ч.-ин бойу 30 фут, дишляри мишар кими ити, пянъяляри гармаг кимидир; бядянляри гара тцкля юртцлмцшдцр. 

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  ÇANİNLƏR

  ЧАНИНЛЯР – Корейа мифолоэийасында нящянэляр. Ч. вя онларын Корейа релйефинин вя адаларынын йарадылмасы иля баьлы ямялляри щаггында чохлу мифоложи сцжетляр (Маго халми, Сонмунде халман щаггында) горунуб сахланылмышдыр. Чинлилярин “Тан сцлалясинин йени тарихи”ндя щцндцрбойлу антропоморф Ч.-ин Силла дювляти яразисиндя йашадыгларына даир рявайят вардыр. Бу рявайятя эюря, Ч.-ин бойу 30 фут, дишляри мишар кими ити, пянъяляри гармаг кимидир; бядянляри гара тцкля юртцлмцшдцр. 

  ÇANİNLƏR

  ЧАНИНЛЯР – Корейа мифолоэийасында нящянэляр. Ч. вя онларын Корейа релйефинин вя адаларынын йарадылмасы иля баьлы ямялляри щаггында чохлу мифоложи сцжетляр (Маго халми, Сонмунде халман щаггында) горунуб сахланылмышдыр. Чинлилярин “Тан сцлалясинин йени тарихи”ндя щцндцрбойлу антропоморф Ч.-ин Силла дювляти яразисиндя йашадыгларына даир рявайят вардыр. Бу рявайятя эюря, Ч.-ин бойу 30 фут, дишляри мишар кими ити, пянъяляри гармаг кимидир; бядянляри гара тцкля юртцлмцшдцр.