Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  ÇANKIRI


  ÇANKIRI – Türkiyənin mərkəzi hissəsində şəhər. Çankırı ilinin inz. m. Əh. 69,6 min (2010). Ankaradan 131 km şm.-ş.-də, Koroğlu d-rının ətəklərində yerləşir. D.y. və avtomobil yolları qovşağı. Шящярин тарихи е.я. 2000 илдян башланыр. Щетт дювлятинин тяркибиня дахил олан Ч. дювлятин сцгутундан сонра фриэийалылар (е.я. 12 яср), киммерляр (е.я. 700 ил), Ящямяниляр (е.я. 546 ил) вя Македонийалы Исэяндярин (е.я. 334) истиласына мяруз галмышдыр. Исэяндярин юлцмцндян сонраСелевкилярин, даща сонра Пафлагонийа, Вифинийа вя Понт дювлятляринин тяркибиндя иди. Е.я. 2 ясрдя Галатийа дювлятинин пайтахты олмушдур. Е.я. 41 илдя Романын тяркибиня гатылараг Эерманикополис адландырылмышдыр. Ямявилярин Анадолуйа щцъумлары (711, 727 вя 731 илляр) заманы Ч. галасыны яля кечирмяк мцмкцн олмадыьындан яряб мянбяляриндя галанын ады “Дямир гала” (Щысн ел-щадид) кими гейд едилир. Малазэирд дюйцшцндян (1071) сонра Анадолунун бюйцк щиссяси сялъугларын щакимиййятиня кечдийи цчцн Ч. Амасйа вя Кастамону иля бирликдя Данишмяндиляр бяйлийинин тяркибиня гатылмыш, Сялъугиляр дювлятинин парчаланмасындан сонра Ъандароьуллары бяйлийиня кечмишдир. Бязи мянбяляря эюря, Ы Мурадын, диэярляриня эюря, Ы Бяйазидин щакимиййяти дюврцндя Османлы империйасынын тяркибиня гатылмыш, лакин Анкара вурушмасындан (1402) сонра Теймур тяряфиндян Ъандароьулларына гайтарылмышдыр. ЫЫ Мурадын щакимиййяти илляриндя Ч. гяти олараг османлы торпагларына гатылмышдыр (1423). Ъялалиляр щярякаты (16–17 ясрляр) дюврцндя мющкям гала олан шящяр цсйанчыларын ялиня кечмямишдир. Османлы империйасында Анадолудакы санъаг мяркязи, Тянзиматдан сонра Кастамонудакы санъаг мяркязи иди. Тцркийя Ъцмщуриййяти дюврцндя ил мяркязи олмушдур.


  Чанкыры шящяриндян эюрцнцш.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  ÇANKIRI


  ÇANKIRI – Türkiyənin mərkəzi hissəsində şəhər. Çankırı ilinin inz. m. Əh. 69,6 min (2010). Ankaradan 131 km şm.-ş.-də, Koroğlu d-rının ətəklərində yerləşir. D.y. və avtomobil yolları qovşağı. Шящярин тарихи е.я. 2000 илдян башланыр. Щетт дювлятинин тяркибиня дахил олан Ч. дювлятин сцгутундан сонра фриэийалылар (е.я. 12 яср), киммерляр (е.я. 700 ил), Ящямяниляр (е.я. 546 ил) вя Македонийалы Исэяндярин (е.я. 334) истиласына мяруз галмышдыр. Исэяндярин юлцмцндян сонраСелевкилярин, даща сонра Пафлагонийа, Вифинийа вя Понт дювлятляринин тяркибиндя иди. Е.я. 2 ясрдя Галатийа дювлятинин пайтахты олмушдур. Е.я. 41 илдя Романын тяркибиня гатылараг Эерманикополис адландырылмышдыр. Ямявилярин Анадолуйа щцъумлары (711, 727 вя 731 илляр) заманы Ч. галасыны яля кечирмяк мцмкцн олмадыьындан яряб мянбяляриндя галанын ады “Дямир гала” (Щысн ел-щадид) кими гейд едилир. Малазэирд дюйцшцндян (1071) сонра Анадолунун бюйцк щиссяси сялъугларын щакимиййятиня кечдийи цчцн Ч. Амасйа вя Кастамону иля бирликдя Данишмяндиляр бяйлийинин тяркибиня гатылмыш, Сялъугиляр дювлятинин парчаланмасындан сонра Ъандароьуллары бяйлийиня кечмишдир. Бязи мянбяляря эюря, Ы Мурадын, диэярляриня эюря, Ы Бяйазидин щакимиййяти дюврцндя Османлы империйасынын тяркибиня гатылмыш, лакин Анкара вурушмасындан (1402) сонра Теймур тяряфиндян Ъандароьулларына гайтарылмышдыр. ЫЫ Мурадын щакимиййяти илляриндя Ч. гяти олараг османлы торпагларына гатылмышдыр (1423). Ъялалиляр щярякаты (16–17 ясрляр) дюврцндя мющкям гала олан шящяр цсйанчыларын ялиня кечмямишдир. Османлы империйасында Анадолудакы санъаг мяркязи, Тянзиматдан сонра Кастамонудакы санъаг мяркязи иди. Тцркийя Ъцмщуриййяти дюврцндя ил мяркязи олмушдур.


  Чанкыры шящяриндян эюрцнцш.

  ÇANKIRI


  ÇANKIRI – Türkiyənin mərkəzi hissəsində şəhər. Çankırı ilinin inz. m. Əh. 69,6 min (2010). Ankaradan 131 km şm.-ş.-də, Koroğlu d-rının ətəklərində yerləşir. D.y. və avtomobil yolları qovşağı. Шящярин тарихи е.я. 2000 илдян башланыр. Щетт дювлятинин тяркибиня дахил олан Ч. дювлятин сцгутундан сонра фриэийалылар (е.я. 12 яср), киммерляр (е.я. 700 ил), Ящямяниляр (е.я. 546 ил) вя Македонийалы Исэяндярин (е.я. 334) истиласына мяруз галмышдыр. Исэяндярин юлцмцндян сонраСелевкилярин, даща сонра Пафлагонийа, Вифинийа вя Понт дювлятляринин тяркибиндя иди. Е.я. 2 ясрдя Галатийа дювлятинин пайтахты олмушдур. Е.я. 41 илдя Романын тяркибиня гатылараг Эерманикополис адландырылмышдыр. Ямявилярин Анадолуйа щцъумлары (711, 727 вя 731 илляр) заманы Ч. галасыны яля кечирмяк мцмкцн олмадыьындан яряб мянбяляриндя галанын ады “Дямир гала” (Щысн ел-щадид) кими гейд едилир. Малазэирд дюйцшцндян (1071) сонра Анадолунун бюйцк щиссяси сялъугларын щакимиййятиня кечдийи цчцн Ч. Амасйа вя Кастамону иля бирликдя Данишмяндиляр бяйлийинин тяркибиня гатылмыш, Сялъугиляр дювлятинин парчаланмасындан сонра Ъандароьуллары бяйлийиня кечмишдир. Бязи мянбяляря эюря, Ы Мурадын, диэярляриня эюря, Ы Бяйазидин щакимиййяти дюврцндя Османлы империйасынын тяркибиня гатылмыш, лакин Анкара вурушмасындан (1402) сонра Теймур тяряфиндян Ъандароьулларына гайтарылмышдыр. ЫЫ Мурадын щакимиййяти илляриндя Ч. гяти олараг османлы торпагларына гатылмышдыр (1423). Ъялалиляр щярякаты (16–17 ясрляр) дюврцндя мющкям гала олан шящяр цсйанчыларын ялиня кечмямишдир. Османлы империйасында Анадолудакы санъаг мяркязи, Тянзиматдан сонра Кастамонудакы санъаг мяркязи иди. Тцркийя Ъцмщуриййяти дюврцндя ил мяркязи олмушдур.


  Чанкыры шящяриндян эюрцнцш.