Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  ÇAP LÖVHƏSİ


  ÇAП ЛЮВЩЯСИ – цзяриндя щяр щансы (мяс., фотокимйяви) цсулла асма електрон вя радио елементляри (о ъцмлядян микромодул вя интеграл схемляри) бирляшдир- мяк цчцн контакт сащяси олан електриккечириъи зяриф золаглар (чап нагилляри) йерляшдирилмиш лювщя. Ч.л. електроизолйасийалы материаллардан (эетинакс, текстолит, керамика вя с.) щазырланыр. Чап монтажы цчцндцр. Бир вя чохтяряфли, бир вя чохтябягяли Ч.л.-ня айрылыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  ÇAP LÖVHƏSİ


  ÇAП ЛЮВЩЯСИ – цзяриндя щяр щансы (мяс., фотокимйяви) цсулла асма електрон вя радио елементляри (о ъцмлядян микромодул вя интеграл схемляри) бирляшдир- мяк цчцн контакт сащяси олан електриккечириъи зяриф золаглар (чап нагилляри) йерляшдирилмиш лювщя. Ч.л. електроизолйасийалы материаллардан (эетинакс, текстолит, керамика вя с.) щазырланыр. Чап монтажы цчцндцр. Бир вя чохтяряфли, бир вя чохтябягяли Ч.л.-ня айрылыр.

  ÇAP LÖVHƏSİ


  ÇAП ЛЮВЩЯСИ – цзяриндя щяр щансы (мяс., фотокимйяви) цсулла асма електрон вя радио елементляри (о ъцмлядян микромодул вя интеграл схемляри) бирляшдир- мяк цчцн контакт сащяси олан електриккечириъи зяриф золаглар (чап нагилляри) йерляшдирилмиш лювщя. Ч.л. електроизолйасийалы материаллардан (эетинакс, текстолит, керамика вя с.) щазырланыр. Чап монтажы цчцндцр. Бир вя чохтяряфли, бир вя чохтябягяли Ч.л.-ня айрылыр.