Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  ÇAP MONTAJI


  ÇAП МОНТАЖЫ – електрон апаратларынын монтаж цсулу; комплектляшдириъи елементляр (транзистор, диод, резистор вя с.) чап лювщясиндя, орада йерляшдирилмиш бирляшдириъи чап нагилляри (кечириъиляри) иля гурашдырылыр. Елементляри лювщя цзяриндя бяркитмяк цчцн онларын чыхышлары хцсуси дяликляря (адятян, контакт сащясиндян кечян) гойулуб лещимлянир. Ч.м. апаратларын юлчц вя кцтлялярини азалтмаьа, онларын етибарлыьыны йцксялтмяйя, кцтляви истещсалында бир чох техноложи просесляри автоматлашдырмаьа вя механикляшдирмяйя имкан верир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  ÇAP MONTAJI


  ÇAП МОНТАЖЫ – електрон апаратларынын монтаж цсулу; комплектляшдириъи елементляр (транзистор, диод, резистор вя с.) чап лювщясиндя, орада йерляшдирилмиш бирляшдириъи чап нагилляри (кечириъиляри) иля гурашдырылыр. Елементляри лювщя цзяриндя бяркитмяк цчцн онларын чыхышлары хцсуси дяликляря (адятян, контакт сащясиндян кечян) гойулуб лещимлянир. Ч.м. апаратларын юлчц вя кцтлялярини азалтмаьа, онларын етибарлыьыны йцксялтмяйя, кцтляви истещсалында бир чох техноложи просесляри автоматлашдырмаьа вя механикляшдирмяйя имкан верир.

  ÇAP MONTAJI


  ÇAП МОНТАЖЫ – електрон апаратларынын монтаж цсулу; комплектляшдириъи елементляр (транзистор, диод, резистор вя с.) чап лювщясиндя, орада йерляшдирилмиш бирляшдириъи чап нагилляри (кечириъиляри) иля гурашдырылыр. Елементляри лювщя цзяриндя бяркитмяк цчцн онларын чыхышлары хцсуси дяликляря (адятян, контакт сащясиндян кечян) гойулуб лещимлянир. Ч.м. апаратларын юлчц вя кцтлялярини азалтмаьа, онларын етибарлыьыны йцксялтмяйя, кцтляви истещсалында бир чох техноложи просесляри автоматлашдырмаьа вя механикляшдирмяйя имкан верир.