Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  ÇAPACAQ


  ЧАПАЪАГ – Еркян вя Орта Палеолит дюврцндя ибтидаи инсанларын ишлятдикляри даш ямяк аляти. Овланан щейванлары доьрамаг, йармаг, щямчинин аьаълары кяс- мяк, битки кюклярини чыхармаг вя с. цчцн истифадя олунмушдур. Црякшякилли, бадамвары, кяскин итиаьызлы вя с. Ч.-лар мцяййян едилмишдир. Сон тядгигатлар Ч.-дан, ясасян, Ашюл дюврцндя истифадя олундуьуну эюстярир. Мустйе дюврцндя ися Ч.-дан надир щалларда истифадя едилмишдир. Палеолит абидяляриндян, хцсусиля Азярб. (Азых маьарасындан вя Газах р-ну яразисиндян), Эцръ. вя Крымдакы абидялярдян чохлу Ч. тапылмышдыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  ÇAPACAQ


  ЧАПАЪАГ – Еркян вя Орта Палеолит дюврцндя ибтидаи инсанларын ишлятдикляри даш ямяк аляти. Овланан щейванлары доьрамаг, йармаг, щямчинин аьаълары кяс- мяк, битки кюклярини чыхармаг вя с. цчцн истифадя олунмушдур. Црякшякилли, бадамвары, кяскин итиаьызлы вя с. Ч.-лар мцяййян едилмишдир. Сон тядгигатлар Ч.-дан, ясасян, Ашюл дюврцндя истифадя олундуьуну эюстярир. Мустйе дюврцндя ися Ч.-дан надир щалларда истифадя едилмишдир. Палеолит абидяляриндян, хцсусиля Азярб. (Азых маьарасындан вя Газах р-ну яразисиндян), Эцръ. вя Крымдакы абидялярдян чохлу Ч. тапылмышдыр.

  ÇAPACAQ


  ЧАПАЪАГ – Еркян вя Орта Палеолит дюврцндя ибтидаи инсанларын ишлятдикляри даш ямяк аляти. Овланан щейванлары доьрамаг, йармаг, щямчинин аьаълары кяс- мяк, битки кюклярини чыхармаг вя с. цчцн истифадя олунмушдур. Црякшякилли, бадамвары, кяскин итиаьызлы вя с. Ч.-лар мцяййян едилмишдир. Сон тядгигатлар Ч.-дан, ясасян, Ашюл дюврцндя истифадя олундуьуну эюстярир. Мустйе дюврцндя ися Ч.-дан надир щалларда истифадя едилмишдир. Палеолит абидяляриндян, хцсусиля Азярб. (Азых маьарасындан вя Газах р-ну яразисиндян), Эцръ. вя Крымдакы абидялярдян чохлу Ч. тапылмышдыр.