Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  ÇOXQİYMƏTLİ FUNKSİYA

  ЧОХГИЙМЯТЛИ ФУНКСИЙА – аргументин ейни бир гиймяти цчцн функсийанын тяйин олундуьу областдан ики вя даща артыг гиймят алан функсийа. Ч.ф., мяс., тянликлярин щялли заманы мейдана эялир, она эюря, адятян, гейри-ашкар вя тярс функсийалар чохгиймятли олур. Мяс., х2 функсийасынын тярси икигиймятли ±√х функсийасы, тэх функсийасынын тярси ися Арътэх=арътэх+кπ, к=0, ±1, ±2, …сонсуз функсийасыдыр.


  Комплекс дяйишянли Ч.ф. аналитик функсийалар нязяриййясиндя юйрянилир. Ясас елементар аналитик Ч.ф. сонсуз гиймятли лнз функсийасыдыр. Диэяр елементар аналитик Ч.ф.-лар онунла ифадя олунур, мяс.,

                                                                   

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  ÇOXQİYMƏTLİ FUNKSİYA

  ЧОХГИЙМЯТЛИ ФУНКСИЙА – аргументин ейни бир гиймяти цчцн функсийанын тяйин олундуьу областдан ики вя даща артыг гиймят алан функсийа. Ч.ф., мяс., тянликлярин щялли заманы мейдана эялир, она эюря, адятян, гейри-ашкар вя тярс функсийалар чохгиймятли олур. Мяс., х2 функсийасынын тярси икигиймятли ±√х функсийасы, тэх функсийасынын тярси ися Арътэх=арътэх+кπ, к=0, ±1, ±2, …сонсуз функсийасыдыр.


  Комплекс дяйишянли Ч.ф. аналитик функсийалар нязяриййясиндя юйрянилир. Ясас елементар аналитик Ч.ф. сонсуз гиймятли лнз функсийасыдыр. Диэяр елементар аналитик Ч.ф.-лар онунла ифадя олунур, мяс.,

                                                                   

  ÇOXQİYMƏTLİ FUNKSİYA

  ЧОХГИЙМЯТЛИ ФУНКСИЙА – аргументин ейни бир гиймяти цчцн функсийанын тяйин олундуьу областдан ики вя даща артыг гиймят алан функсийа. Ч.ф., мяс., тянликлярин щялли заманы мейдана эялир, она эюря, адятян, гейри-ашкар вя тярс функсийалар чохгиймятли олур. Мяс., х2 функсийасынын тярси икигиймятли ±√х функсийасы, тэх функсийасынын тярси ися Арътэх=арътэх+кπ, к=0, ±1, ±2, …сонсуз функсийасыдыр.


  Комплекс дяйишянли Ч.ф. аналитик функсийалар нязяриййясиндя юйрянилир. Ясас елементар аналитик Ч.ф. сонсуз гиймятли лнз функсийасыдыр. Диэяр елементар аналитик Ч.ф.-лар онунла ифадя олунур, мяс.,