Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  ÇAR

  ЧАР (лат. Caesar – сезар, Рома императорларынын титулу) – гядим вя орта яср дювлятляриндя щюкмдар титулу. Тарихи ядябиййатда гядим Бабилистан, Ашшур, Чин, Щиндистан, Иран, Йунаныстан, республикайагядярки Рома, еллинист Мисир вя Азярб. яразисиндя йерляшян Албанийанын щакимляри Ч. адландырылыр. Ч. крал титулуна уйьун олан али дювлят цнваныдыр (императордан сонра). Болгарыстанда монархлар 10–14 ясрлярдя вя 1908 илдян монархийанын ляьвинядяк (1946) Ч. титулу дашымышлар. Бизансын сцгутундан (1453) сонра Русийада 1547–1721 иллярдя дювлят башчысынын рясми титулу иди. Илк Ч. ЫВ Иван Грозны олмушдур. Ы Пйотр дюврцндя император титулу иля явяз едилмишди (1721).

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  ÇAR

  ЧАР (лат. Caesar – сезар, Рома императорларынын титулу) – гядим вя орта яср дювлятляриндя щюкмдар титулу. Тарихи ядябиййатда гядим Бабилистан, Ашшур, Чин, Щиндистан, Иран, Йунаныстан, республикайагядярки Рома, еллинист Мисир вя Азярб. яразисиндя йерляшян Албанийанын щакимляри Ч. адландырылыр. Ч. крал титулуна уйьун олан али дювлят цнваныдыр (императордан сонра). Болгарыстанда монархлар 10–14 ясрлярдя вя 1908 илдян монархийанын ляьвинядяк (1946) Ч. титулу дашымышлар. Бизансын сцгутундан (1453) сонра Русийада 1547–1721 иллярдя дювлят башчысынын рясми титулу иди. Илк Ч. ЫВ Иван Грозны олмушдур. Ы Пйотр дюврцндя император титулу иля явяз едилмишди (1721).

  ÇAR

  ЧАР (лат. Caesar – сезар, Рома императорларынын титулу) – гядим вя орта яср дювлятляриндя щюкмдар титулу. Тарихи ядябиййатда гядим Бабилистан, Ашшур, Чин, Щиндистан, Иран, Йунаныстан, республикайагядярки Рома, еллинист Мисир вя Азярб. яразисиндя йерляшян Албанийанын щакимляри Ч. адландырылыр. Ч. крал титулуна уйьун олан али дювлят цнваныдыр (императордан сонра). Болгарыстанда монархлар 10–14 ясрлярдя вя 1908 илдян монархийанын ляьвинядяк (1946) Ч. титулу дашымышлар. Бизансын сцгутундан (1453) сонра Русийада 1547–1721 иллярдя дювлят башчысынын рясми титулу иди. Илк Ч. ЫВ Иван Грозны олмушдур. Ы Пйотр дюврцндя император титулу иля явяз едилмишди (1721).